Logo - NECTEC and Backto NECTEC HomepageNational Electronics and Computer Technology

Research & Developmenticon หน้าหลัก
icon สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
icon OMOP
icon เทคโนโลยี ECTI
icon สรุปผลงานวิจัยและพัฒนา ECTI-A
icon สาขาอิเล็กทรอนิกส์
icon สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ
icon สาขาโทรคมนาคม
icon สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
icon โครงการพิเศษ
icon ทุนวิจัย
icon ถ่ายทอดเทคโนโลยี
icon พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
icon นโยบายและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการโอเพนซอร์ส

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สคือซอฟต์แวร์ที่เผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาต (license) ที่ประกันสิทธิในการศึกษา เผยแพร่ แก้ไข และใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างเสรี เป็นชนิดของซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่แค่ให้ใช้งานเช่นเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่เปิดโอกาสให้เรียนรู้เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง หรือแม้แต่จะพัฒนาต่อยอดมันต่อไป แนวคิดโอเพนซอร์สแท้ที่จริงแล้วแล้วก็คือการถ่ายถอดเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนั่นเอง

สมมุติฐานเบื้องต้นของโครงการนี้คือ ความเชื่อว่าแนวคิดโอเพนซอร์ส สามารถนำมาใช้ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาหลายๆ ประการเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างที่สำคัญเช่น

  1. การขาดความสามารถในการพึ่งตัวเองในทางเทคโนโลยี เนื่องจากไม่สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองได้ ทำให้ความปลอดภัยของข้อมูลสาธารณะต้องขึ้นกับผู้อื่น
  2. การขาดดุลการค้าเนื่องจากมูลค่าการนำเข้าซอฟต์แวร์ราคาแพงจากต่างประเทศ
  3. การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่สูงเป็นพิเศษในสังคมไทย อันนำไปสู่การถูกกดดันและต่อรองจากต่างประเทศ ทางออกของปัญหาเหล่านี้น่าจะเป็นการพยายามเพิ่มสัดส่วนการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โดยการ
    • พัฒนาหรือปรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่จำเป็น ให้เหมาะสมกับความต้องการของเรา
    • สนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส โดยการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและเกิดความมั่นใจ
    • เตรียมทรัพยากรบุคคลของเราให้พร้อม และ ส่งเสริมธุรกิจให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส หรือทำตามโมเดลธุรกิจแบบโอเพนซอร์สในฐานะผู้พัฒนาเทคโนโลยี

ข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ 0-2564-6900 ต่อ 2259
Website: http://www.opentle.org

ผู้รับผิดชอบ งานวิจัยซอฟต์แวร์พื้นฐานและทั่วไป (RDI-1) โทร. 02-564-6900 ต่อ 2259
Mail to RDI

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.02-564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology