ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ หรือ Image Processing and Understanding (IPU) ดำเนินการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพและกล้องวงจรปิด ถูกใช้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน งานวิจัยทางด้านภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตมากขึ้น ทั้งนี้สามารถช่วยในเรื่อง การดำเนินชีวิตอย่างปกติ การป้องกันการเกิดเหตุร้าย การติดตามหลังจากเกิดเหตุกรณ์ไม่สงบ เป็นต้น ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ จึงคาดหวังว่าการพัฒนาเทคโนโลยีสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น

สารบัญ

วิสัยทัศน์

A R&D group in Image Technology for Social: กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการภาพ เพื่อสังคม

พันธกิจ

 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาพ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงในสังคมไทย
 • สร้างองค์ความรู้ให้ทีมนักวิจัยและนักศึกษา ให้คำปรึกษาและแบ่งปันฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการทำวิจัย

เทคโนโลยีหลัก

 • เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) โดยเน้นวิจัยภาพถ่ายและภาพวิดีโอซึ่งมีความหลากหลายของอุปกรณ์ และนำเทคนิคสมัยใหม่มาประยุกต์ในงานวิจัย
 • เทคโนโลยีการประมวลคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer Graphics) เช่น การสร้างภาพจาก 3D Model Analysis และนำเทคนิค 2D มาประยุกต์ใช้ให้สามารถแสดงเป็นภาพ 3D

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ

 • นายวศิน สินธุภิญโญ : Pattern Recognition
 • นายเปรมนาถ ดูเบ : Pattern Recognition
 • ดร.สุทัศน์ แซ่ตั้ง : Pattern Recognition
 • นายวิศรุต พลสิทธิ์ : Computer Graphics & Visualization
 • ดร.จันทร์จิรา สินทนะโยธิน : Computer Graphics & Visualization
 • นางสาวศรินทร์ วัชรบุศราคำ : Object Detection / Segmentation
 • นายสรรฤทธิ์ มฤคทัต : Machine Learning
 • นายตรีภพ สรรเพชร์นิยม : Machine Learning
 • นางสาวรุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย : Object Detection / Segmentation
 • นางสาวกรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ : Object Detection / Segmentation
 • ดร. ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์ : Object Detection / Segmentation
 • นางสาวนลพรรษ วงแหวน : Computer Graphics & Visualization
 • ดร.ณัฐชัย วัชราภินชัย : SIFT / SURF
 • นางสาวพิชญกาญจน์ เต็มนิรันรัตน์ Object Detection
 • ดร.ศีตภา รุจิเกียรติกำจร Machine Learning/ Object Detection / Segmentation
 • นาย อภิชน กิจวิมลรัตน์ : Object Detection
 • นางสาวบัณฑิตา ปวาลย์พฤกษ์ Pattern Recognition

ติดต่อ

 • ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU)
  กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
  อีเมล : ipu[at]nectec.or.thโทรศัพท์ : 02-564-6900 ต่อ 2246