ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU)

Facebook
Twitter

ในปัจจุบันข้อมูลภาพมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นจากภาพถ่ายมือถือ ภาพในสื่อสังคมออนไลน์ ภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิดสำหรับจราจรหรือสำหรับความปลอดภัย หรือภาพจากอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น การประมวลผลข้อมูลภาพเหล่านี้สามารถนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ หรือ Image Processing and Understanding (IPU) มุ่งเน้นที่จะพัฒนางานวิจัยพื้นฐานด้านการประมวลผลภาพ และผลักดันให้ไปสู่การใช่งานจริง

สารบัญ

วิสัยทัศน์

ร่วมสร้างรากฐานและผลักดันเทคโนโลยี ภาพ วิดีโอ และ 3D สู่การใช้งานจริง

พันธกิจ

 • มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีด้านการประมวลผล ภาพ วิดีโอ และ ข้อมูล 3D โดยอาศัยพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริง
 • ร่วมกับพันธมิตรผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์ของสังคมไทย
 • สร้างและแบ่งปันองค์ความรู้ให้นักวิจัยและนักศึกษาภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ

เทคโนโลยีหลัก

 • การปรับปรุงคุณภาพของภาพ (Image Enhancement)
 • การรู้จำรูปภาพ (Image Classification)
 • การตรวจสอบภาพใบหน้า (Face Verification)
 • การตรวจจับวัตถุในภาพ (Object Detection)
 • การติดตามวัตถุในวิดีโอ (Object Tracking)
 • การตัดแบ่งส่วนภาพ (Image Segmentation)
 • การใส่คำบรรยายภาพอัตโนมัติ (Image Captioning)
 • การวิเคราะห์ท่าทาง (Action Recognition)
 • การวิเคราะห์ข้อมูล 3D

ผลงานเด่น/ ผลงานที่เปิดให้บริการ

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ

 • ดร. สรรฤทธิ์ มฤคทัต : Machine Learning
 • นาย วศิน สินธุภิญโญ : CCTV and Pattern Recognition in agricultural domain
 • ดร. จันทร์จิรา สินทนะโยธิน : Computer Graphics & Visualization
 • นางสาว ศรินทร์ วัชรบุศราคำ : Object Detection & Segmentation
 • ดร. ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์ : Medical Image Analysis
 • ดร. ศีตภา วัชราภิณชัย : Person Analytics, Video Processing, Deep Learning, Computer Vision
 • ดร. สุทัศน์ แซ่ตั้ง : Pattern Recognition
 • ดร. ศรณ์ ศุขสาตร : Action Recognition and Localization
 • นางสาว กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ : Object Detection & Segmentation in agricultural domain
 • นางสาว นลพรรษ วงแหวน : Computer Graphics & Visualization
 • นายวิศรุต พลสิทธิ์ : Computer Graphics & Visualization
 • นางสาวพิชญกาญจน์ เต็มนิรันรัตน์ : Object Detection in agricultural domain
 • นางสาวบัณฑิตา ปวาลย์พฤกษ์ : Pattern Recognition

ติดต่อ

ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU)
กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
อีเมล : ipu[at]nectec.or.thโทรศัพท์ : 02-564-6900 ต่อ 2246