ผลการค้นหา

Tag: IPU

ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU)

ในปัจจุบันข้อมูลภาพมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นจากภาพถ่ายมือถือ ภาพในสื่อสังคมออนไลน์ ภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิดสำหรับจราจรหรือสำหรับความปลอดภัย หรือภาพจากอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น การประมวลผลข้อมูลภาพเหล่านี้สามารถนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ หรือ Image Processing and Understanding (IPU) มุ่งเน้นที่จะพัฒนางานวิจัยพื้นฐานด้านการประมวลผลภาพ และผลักดันให้ไปสู่การใช่งานจริง สารบัญ วิสัยทัศน์ ร่วมสร้างรากฐานและผลักดันเทคโนโลยี ภาพ วิดีโอ และ 3D สู่การใช้งานจริง พันธกิจ มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีด้านการประมวลผล ภาพ วิดีโอ และ ข้อมูล 3D โดยอาศัยพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริง ร่วมกับพันธมิตรผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์ของสังคมไทย สร้างและแบ่งปันองค์ความรู้ให้นักวิจัยและนักศึกษาภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ เทคโนโลยีหลัก การปรับปรุงคุณภาพของภาพ (Image Enhancement) การรู้จำรูปภาพ (Image Classification) การตรวจสอบภาพใบหน้า (Face Verification) การตรวจจับวัตถุในภาพ (Object Detection) การติดตามวัตถุในวิดีโอ (Object