ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย

Facebook
Twitter

ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย มุ่งเน้นที่จะพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นข้อความภาษาไทยและการเข้าใจความหมายของภาษา ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางภาษา การพัฒนาแพลตฟอร์มการประมวลผลภาษา การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานข้อมูลภาษาไทย ได้แก่ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบตัดคำ กำกับชนิดของคำ ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ และระบบการจัดการฐานความรู้เชิงความหมาย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมที่ต้องอาศัยงานทางภาษาธรรมชาติและความหมาย

สารบัญ

วิสัยทัศน์

เป็นทีมวิจัยที่ผลักดันงานวิจัยทางด้านภาษาธรรมชาติและความหมายให้กับประเทศไทย

พันธกิจ

 • ศึกษาค้นคว้า พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติและความหมาย พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติและความหมาย
 • เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติและความหมายให้กับหน่วยงานที่สนใจ

เทคโนโลยีหลัก

เทคโนโลยีหลักที่เกี่ยวกับด้าน Language และ Knowledge มีดังนี้
  • Corpus Technology
  • Deep Learning and NLP
  • Machine Translation
  • Ontology
  • Semantic Web
  • Knowledge Graph

ผลงานเด่น

 • พจนานุกรมเล็กซิตรอน และ แพลตฟอร์มพจนานุกรม
 • พจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาฉบับออนไลน์
 • Royal Dictionary, Read and Write, ชื่อบ้านนามเมือง
 • Ontology Application Management Framework (OAM Platform)
 • นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ

 • ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ : Natural Language Processing, Ontology and Semantic Web, AI in Education
 • ดร. กฤษณ์ โกสวัสดิ์ : Corpus Technology
 • ดร. ปรัชญา บุญขวัญ : Natural Language Processing, Machine Learning, Knowledge Graph
 • ดร. ณัฐพล กฤษสุทธิกุล : AI in Education, NLP Technology, Web service
 • ดร. กาญจนา แสงทองพัฒนา : Semantic Technology, Wikipedia
 • Dr. Ye Kyaw Thu (Visiting Professor) : Natural Language Processing (including Myanmar sign language and Myanmar Braille), Machine Translation, Speech Processing and Human Computer Interaction
 • ดร.อัครวุฒิ ตาคม (Postdoc Researcher) : Semantic Web and Ontology Engineering, Collaborative ontology development
 • นางสาวมณฑิกา บริบูรณ์ : Linguistics
 • นายธนนท์ หลีน้อย : Cognitive Linguistics, WordNet, FrameNet
 • นายธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ : Linguistics Ontology Design
 • นายสิทธา พหลภิญโญ : Linguistics
 • นางสาววัชชิรา บูรณสิงห์ : Digital Culture, Semantic Web Technology
 • นางสาวกัญญาณัฐ เกรียงเกตุ : Linguistics
 • นายวสันต์ ณ ชัย : AI in Education
 • นางสาวิตรี จำปาทอง : Natural Language Processing, Corpus Technology
 • นายพิศาล แต้สุวรรณ : Corpus Technology
 • นางสาวภัทราพร มีคล้าย : Digital Culture
 • นายพีรเชษฐ ปอแก้ว (ลาศึกษาต่อ) : Computational Linguistics, AI and NLP

ติดต่อ

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
email: thepchai.sup[at]nectec.or.th
โทร. : (+66) 2-564-6900