ผลการค้นหา

Tag: LST

ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย

ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย มุ่งเน้นที่จะพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นข้อความภาษาไทยและการเข้าใจความหมายของภาษา ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางภาษา การพัฒนาแพลตฟอร์มการประมวลผลภาษา การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานข้อมูลภาษาไทย ได้แก่ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบตัดคำ กำกับชนิดของคำ ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ และระบบการจัดการฐานความรู้เชิงความหมาย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมที่ต้องอาศัยงานทางภาษาธรรมชาติและความหมาย สารบัญ วิสัยทัศน์ เป็นทีมวิจัยที่ผลักดันงานวิจัยทางด้านภาษาธรรมชาติและความหมายให้กับประเทศไทย พันธกิจ ศึกษาค้นคว้า พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติและความหมาย พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติและความหมาย เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติและความหมายให้กับหน่วยงานที่สนใจ เทคโนโลยีหลัก เทคโนโลยีหลักที่เกี่ยวกับด้าน Language และ Knowledge มีดังนี้ Corpus Technology Deep Learning and NLP Machine Translation Ontology Semantic Web Knowledge Graph ผลงานเด่น พจนานุกรมเล็กซิตรอน และ แพลตฟอร์มพจนานุกรม พจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาฉบับออนไลน์ Royal Dictionary, Read and Write, ชื่อบ้านนามเมือง Ontology Application Management Framework (OAM