ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

Facebook
Twitter

เป็นทีมวิจัยที่ดำเนินการวิจัยในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยเป็นการทำวิจัยแบบ Interdisciplinary ที่ต้องใช้องค์ความรู้จากสาขาเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และกฎหมายเพื่อตอบโจทย์แก่ประเทศชาติทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

สารบัญ

วิสัยทัศน์

เป็นทีมวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางในการทำวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กรและกรอบวิจัยระดับชาติ

พันธกิจ

ดำเนินงานวิจัยด้านเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

  • เป็นศูนย์กลางในการสร้างองค์ความรู้งานวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
  • สร้างพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย
  • สร้างผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องมาจากการปกป้องทรัพย์สินสารสนเทศ
  • ดำเนินงานวิจัยที่เน้นเชิงรุก และเน้นหลักการไอซีทีสีเขียว

เทคโนโลยีหลัก

 • Access Control
 • Network Security
 • Biometric Security
 • Blockchain
 • Software Security
 • Security Policy and Regulation

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ

 • ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ : Access Control, Software Security, Security Policy and Standard
 • เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ : Network Security, IoT Security, Software Security, Biometric Security, Security Policy and Standard
 • ดร.มลธิดา ภัทรนันทกุล : Network Function Virtualization (NFV), Software Defined Networking (SDN), Network Security, Policy-based Network Management, Applied Cryptography
 • ดร.สุนทร ศิระไพศาล : Metaverse Security, Cloud Security, Cyber Security, Entity and Data Authentication, Applied Cryptography
 • สินีนาฏ เทียนขาว วัธนวิสิต : Behavioural Science, Human-Computer Interaction, Innovation Management, Project Management
 • ขจรศักดิ์ ปิยังกร : Network Security, Distributed System, HPC
 • พิทักษ์ แท่นแก้ว : Network Security, IoT Security, HPC (ลาศึกษาต่อ)
 • ศศกร พิเชฐจำเริญ : Access Control, Biometric Security, AI
 • ศิริบูรณ์ ชัยสวัสดิ์ : Blockchain, Distributed System
 • ปุรวิชญ์ ผาเจริญ : Network Security, System Administration, Machine Learning
 • ปารย์ ศิริมนพร: Biometric Security, Web-based Programming, Graphic Design
 • ธนณชัย ลีลารุจิ: Machine Learning, Image Processing, Microcontroller

ติดต่อ

ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SEC)
กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
อีเมล : cnwru-sec[at]nectec.or.th
โทร. : (+66)2-564-6900