ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เป็นทีมวิจัยที่ดำเนินการวิจัยในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยเป็นการทำวิจัยแบบ Interdisciplinary ที่ต้องใช้องค์ความรู้จากสาขาเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และกฎหมายเพื่อตอบโจทย์แก่ประเทศชาติทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

สารบัญ

วิสัยทัศน์

เป็นทีมวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางในการทำวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กรและกรอบวิจัยระดับชาติ

พันธกิจ

ดำเนินงานวิจัยด้านเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

  • เป็นศูนย์กลางในการสร้างองค์ความรู้งานวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
  • สร้างพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย
  • สร้างผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องมาจากการปกป้องทรัพย์สินสารสนเทศ
  • ดำเนินงานวิจัยที่เน้นเชิงรุก และเน้นหลักการไอซีทีสีเขียว

เทคโนโลยีหลัก

 • Access Control
 • Network Security
 • Software Security
 • Security Policy and Regulation

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ

 • ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ : Access Control, Software Security, Security Policy and Standard
 • สินีนาฏ เทียนขาว วัธนวิสิต : System Analysis, Project Management, Innovation Management
 • เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ : Network Security, Software Security, Security Policy and Standard
 • ณัฐพงษ์ แสงเลิศศิลปชัย : Artificial Intelligence (ลาศึกษาต่อปริญญาเอกที่ SIIT/JAIST)
 • พิทักษ์ แท่นแก้ว : Network Security, HPC (ลาปฏิบัติงานวิจัยที่ China-ASEAN Information Harbor Co., Ltd ประเทศจีน)
 • มลธิดา ภัทรนันทกุล : Quantum Cryptography, Network Virtualization, Network Security (ลาศึกษาต่อปริญญาเอกที่ IMT Lille Douai ประเทศฝรั่งเศส)
 • วิศุทธิ์ แสวงสุข : System Development
 • สุนทร ศิระไพศาล : Virtualization Technology, Cloud Security, Cryptography (ลาศึกษาต่อปริญญาเอกที่ University of Manchester สหราชอาณาจักร)
 • ขจรศักดิ์ ปิยังกร : Network Security, HPC
 • ศศกร พิเชฐจำเริญ : Access Control, Network Security, Biometric Authentication
 • ศิริบูรณ์ ชัยสวัสดิ์ : Blockchain
 • ปุรวิชญ์ ผาเจริญ : Network Security

ติดต่อ

ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SEC)
กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
อีเมล : cnwru-sec[at]nectec.or.th
โทร. : (+66)2-564-6900