ต่อยอดงานวิจัย

ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ด้วย Smartphone: SafeMate

ระบบประเมินพฤติกรรมผู้ขับขี่ด้วย Smartphone เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ต้องการเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุในด้านการจราจรด้วยรถยนต์