Temperature and Humidity Control Chamber (เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น)

Facebook
Twitter

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

บริการทดสอบชิ้นงาน หรือต้นแบบอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ วัสดุชิ้นงาน หรือประเมินขีดความสามารถการทํางาน ของต้นแบบในสภาพแวดล้อมด้านอุณหภูมิและความชื้น ที่กําหนด ด้วยเครื่อง FitoClima300 Temperature/ Humidity Control Chamber

  • Temp. range: -20°c – 180°C
  • Temp. rate of change heating: 2.5°C – 4.5°C/min
  • Temp. rate of change cooling: 2°C – 4°C/min
  • Humidity range: 10% to 98% RH