Low-Cost Platform

Low-Cost Platform

SMC ตระหนักว่าโรงงานอุุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กมีเงินลงทุุนจำกัด เราจึงมุ่งวิจัยพัฒนาผลงานในลักษณะแพลตฟอร์ม ซึ่งมีคุณลักษณะตอบโจทย์พื้นฐานของโรงงานจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนการใช้งานต่ำ
SMC realizes that small and medium sized industries have small or limited investment. Therefore, we concentrate on platform research and development which has features that meet the basic needs of many factories and make the low cost of use.

ตัวอย่างผลงาน
Example of success

 

Industrial loT and Data Analytics Platform (IDA Platform)

IDA เป็นแพลตฟอร์มสําหรับเชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ที่ใช้ตรวจจับสัญญาณต่างๆ จากเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ นําไปสู่การบริหารจัดการการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และอนุรักษ์พลังงาน โดยในระยะแรกมีเป้าหมายตรวจสอบการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต โดยการเก็บรวบรวม และแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงานของเครื่องจักรในโรงงานแบบ Real-Time IDA Dashboard ทํางานใน 2 ระดับ 1) Factory Dashboard จะแสดงค่าพลังงานรวมของโรงงาน และเน้นแสดงค่าพลังงานของเครื่องจักรพื้นฐานในโรงงาน เช่น ปั้มลม เครื่องทําความเย็น หอหล่อเย็น เตาหลอม เป็นต้น 2) National Dashlboard เน้นแสดงค่าพลังงานของ โรงงานอุตสาหกรรมตามกลุ่มการผลิตต่าง ๆ เพื่อใช้ตรวจสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานสําหรับ อุตสาหกรรมในระดับประเทศ สามารถนําไปใช้วางแผนการจัดการด้านพลังงานของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IDA is a platform for connecting data from IoT (Internet of Things) signal detection sensors to bring data for analysis from the machines in the manufacturing process, resulting in more efficient production management and energy conservation. In the first phase, the goal is to determine how much energy is used in the manufacturing process. Real-Time IDA Dashboard collects and displays data on energy usage of industrial machines, which the dashboard is made up of two layers 1) Factory Dashboard shows the factory’s total energy value. and focus on displaying the energy values of basic manufacturing equipment such as air compressors, chillers, cooling towers, furnaces, and so on. 2) National Dashboard focuses on displaying energy values of industrial facilities according to different production groups in order to monitor and compare energy efficiency for national industry, which can be utilized to efficiently plan the country’s energy management.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ…  

NETPIE 2020

NETPIE 2020เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของแพลตฟอร์ม NETPIE ที่จะมาทลายขีดจํากัดเต็มให้สามารถรองรับ ลักษณะการใช้งาน IoT ได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้ง ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน เชิงพาณิชย์ที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคอุตสาหกรรม ภายใต้ สถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบใหม่ NETPIE 2020 มาพร้อมกับคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมายที่จะลดภาระ ให้กับผู้ใช้งาน ช่วยให้วงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ ระบบ bT ใดๆ ก็ตาม กลายเป็นเรื่องง่ายตั้งแต่ขั้นตอน การสร้างต้นแบบการพัฒนาระบบสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ ไปจนถึงการดูแลรักษาและที่สําคัญที่สุด NETPIE 2020 ยังคงยืนหยัต ในการให้บริการฟรี เพื่อเป็นสนามให้นักพัฒนาของไทย ทั้งมือใหม่และมืออาชีพได้ลองฝีมือและความคิดสร้าง สรรค์ เป็นสปริงบอร์ดสร้างนวัตกรรมและนวัตกรใหม่ๆ ให้กับประเทศต่อไป

NETPIE 2020, the latest version of the NETPIE platform, will push the boundaries to fully support a wide range of IoT applications with greater flexibility to satisfy users’ needs. NETPIE 2020 has many more features to reduce the burden, to help the development of products or bT system become an easy thing, since the procedure for prototyping system development for commercial use until the maintenance. Most importantly, NETPIE 2020 maintains its commitment to providing a free service as a potential market for Thai developers. Beginners and professionals alike can continue using their skills and imagination as a springboard for new ideas and innovations for the nation.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ…  

หน่วยตรวจวัดระยะไกลอยูนิเวอร์แซล (Universal Remote Terminal Unit or URCONNECT)

หน่วยตรวจวัดระยะไกล (Remote Terminal Unit: RTU) เป็นอุปกรณ์สําหรับตรวจวัดและสั่งการอุปกรณ์ ต่างๆ ซึ่ง RTU ที่มีอยู่ในท้องตลาดนั้นสามารถรองรับประเภทของเซนเซอร์ได้จํากัด และเมื่อต้องการเพิ่มจํานวน หรือประเภทการรับของเซนเซอร์จําเป็นต้องเพิ่มจํานวน RTU หรือเปลี่ยนชนิดของ RTU ทําให้ต้นทุนสูงขึ้น และ การป่ารุงรักษาที่ยากขึ้น

ต้นแบบ URCONNECT จึงถูกออกแบบเพื่อให้รองรับการใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ ได้หลากหลายประเภท โดยสามารถเลือกโมดูล ใช้งานตามประเภทของเซนเซอร์ เพิ่มหรือลดจํานวนโมดูลได้จากการเพิ่มหรือลดโมดูลขยาย ภายใน URCONNECT ได้มากถึง 5 โมดูล

A Remote Terminal Unit (RTU) is a device that can be used to monitor and control a wide range of devices. The available RTU on the market can support a limited number of sensor types. In order to increase the number of RTU or change the type of RTU, the sensor’s receiving type will need to be changed, which will result in increased expenses and more complicated maintenance. 

The URCONNECT prototype was designed to be compatible with many types of sensors. Within URCONNECT, users can select a module sensor type for usage, to which up to 5 expansion modules can be added or removed to increase or decrease the number of modules.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ…  

แพลตฟอร์มอยู่ไหนสําหรับ Smart Warehouse (UNAI for Smart Warehouse)

แพลตฟอร์มระบบระบุตําแหน่งภายในอาคาร เป็นเครื่องมือเสริมความอัจฉริยะให้กับคลังสินค้าสมัยใหม่ ที่ต้อง การข้อมูลสถานะของความเคลื่อนไหวของกิจกรรมภายในคลังสินค้า เช่น รถยก พนักงาน และสินค้า UN4l for Smart Warehouse เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ที่ใช้สัญญาณไร้สายประเภทอัลตราไวต์แบนด์ (Ultra-Widebard) และบลูทูธ (Bluetootา Low Energy) ในการระบุตําแหน่งของป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์เครื่องอ่านที่ติดตั้งอยู่ ครอบคลุมพื้นที่โรงงานหรือคลังสินค้า ซึ่งผู้บริหารคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกายในโรงงานหรือศูนย์กระจายสินค้า สามารถ ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ในการวิเคราะห์การทํางาน เช่น ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของรถยก ติดตามตําแหน่ง ของเจ้าหน้าที่ในคลังสินค้า และบันทึกตําแหน่งของการจัดเก็บสินค้า เพื่อใช้ในการค้นหาตําแหน่งที่ว่างเพื่อนําสินค้า เข้าเก็บหรือตําแหน่งจัดเก็บของสินค้าเพื่อนําสินค้าออกได้รวดเร็วขึ้น การใช้งาน UNAI for Smart Warehouse อํานวย ความสะดวกให้กับผู้บริหารคลังสินค้าและโรงงาน ในการควบคุมกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถ เชื่อมต่อข้อมูลตําแหน่งของสินค้าเข้าสู่ระบบ Warehouse Management System (WMS) หรือ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าในระบบโลจิสติกส์

Platform for indoor positioning systems is a smart addition to modern warehouses that need to know about the state of warehouse activities, including forklifts, employees, and goods. The UN4l for Smart Warehouse is an application of IoT technology that uses Ultra-Widebard and Bluetoota Low Energy, using an installed reader device to determine the location of the electronic tag and cover the area of the factory or facility. The collected data can be used to analyze operations within a factory or distribution center, such as checking forklift performance. Staff location tracking in the warehouse, as well as recording the location of goods storage to be used in searching for available positions to bring goods into storage or to take goods out faster. Therefore, warehouse and factory managers benefit from using UNAI for Smart Warehouse. Product location data can be connected to the Warehouse Management System (WMS) or Enterprise Resource Planning (ERP) to link the data into the logistics system, making it easier to control work processes.

 

สนใจขอรับบริการ ติดต่อ
Interested in receiving services, please contact