Membership

ประเภทสมาชิก (Membership Types)

 • โรงงานอุตสาหกรรม (Factory) – โรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการในการเพิ่มศักยภาพการผลิต เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ดังนั้นศูนย์ SMC ทำหน้าที่หลักเป็นที่ปรึกษาให้โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงการนำงานวิจัยและ Platform ต่าง ๆ ไปใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม 
  Factory – There is a requirement for the industrial factory to increase production capacity to increase its chances of competition. Therefore, SMC serves as a consultant for the industrial facility to apply the appropriate technology for maximum benefit. SMC also contributes to the development of workforce skills, including applying research and various platforms to upgrade the industry.

 • System Integrator (SI) – ในประเทศไทย SI ยังต้องการการพัฒนาศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ศูนย์ SMC ทำหน้าที่เป็น Sandbox เพื่อให้ SI สามารถทดลอง ทดสอบ และพัฒนาองค์ความรู้รวมถึงอุปกรณ์ Hardware Software ต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่การยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
  System Integrator (SI) – In Thailand, SI still needs to develop its potential to respond to the demands of the industry. Hence, SMC performs as a Sandbox to enable SI to experiment, test, and develop knowledge, using a variety of hardware and software devices to satisfy the needs of industrial factories intending to upgrade to Industry 4.0.

 • Technology Vendor – เป็นพันธมิตรของศูนย์ SMC ในการนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็น Hardware และ Software มาติดตั้งจัดแสดงสาธิตภายในศูนย์ SMC เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมและ SI ได้ทดลองใช้ และนักวิจัยของศูนย์ SMC สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัยได้ ทั้งนี้ Technology Vendor ยังได้รับประโยชน์ในเชิงการตลาด เช่นการเข้าถึงทำเนียบฐานข้อมูลสมาชิกของศูนย์ SMC การใช้พื้นที่ของศูนย์ SMC ในการต้อนรับลูกค้า การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้กับสมาชิกของ SMC  อีกทั้งยังสามารถร่วมวิจัยพัฒนากับ SMC เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
  Technology Vendor – It is a SMC partner who brings various equipment, both hardware and software, to be installed and demonstrated at SMC to allow industrial factories and SI to test it out. Furthermore, SMC researchers can access and use this data for their research, and technology vendors benefit from marketing. For example, accessing the SMC’s member database, using the SMC’s area to greet customers, advertising of goods and services to SMC members, as well as the ability to collaborate with SMC on research and innovation to satisfy customer needs and expand commercially.

 • บุคคลทั่วไป (Individual) – ในกลุ่มนี้การเป็นสมาชิกศูนย์ SMC จะเป็นประโยชน์ในเชิงการหาข้อมูลและติดตามสถานการณ์การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในประเทศ เหมาะสำหรับ นักวิชาการ นักศึกษา ที่สนใจรับข้อมูลข่าวสารงานวิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อภาคอุตสาหกรรม และต้องการสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม
  Individual – In this member group, SMC membership is beneficial for obtaining necessary information and following the development of industrial technology in the country. Suitable for instructors and students who want to learn about research and new technology in the industry and who want to build a business relationship with the industry.

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก (SMC Member Benefits)

สิทธิประโยชน์ สำหรับสมาชิก SMC
SMC Member Benefits

Technology Vendor

Factory and System Integrator (SI)

Individual

สามารถนำผลิตภัณฑ์หรือบริการจัดแสดงหรือสาธิตภายในศูนย์ฯ หรือภายในงานนิทรรศการที่ศูนย์ฯ จัดหรือเข้าร่วม
Members can demonstrate products and services at SMC or at SMC’s events.

 

 

สามารถนำผลิตภัณฑ์หรือบริการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ
Members’ products and services can participate in SMC’s projects. 

 

 

สามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับสมาชิกของศูนย์ฯ ผ่านช่องทางสัมมนา อบรม Webinarสื่อออนไลน์ เป็นต้น
Members can introduce products and services to other members via SMC’s social media, seminars, webinars, and workshops.

 

 

ได้รับข้อมูลทำเนียบสมาชิก (Member Directory) ของศูนย์ฯ ปีละ 1 ครั้ง
Members have access to SMC Member Directory.

 

 

จัดแสดงตราสัญลักษณ์ของบริษัทภายในพื้นที่ของศูนย์ฯ
Members’ logos will be displayed inside SMC facilities.

 

 

สามารถใช้ห้องอบรมและห้องประชุมภายในศูนย์ได้
Members can use SMC’s meeting rooms and training rooms

 

 

รับคำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน/ทางเทคนิคเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 1 ครั้ง (40 นาที)
Members receive a one-time in-depth consultation about financial incentives or technology for industry 4.0 development (40 minutes)

 

รับส่วนลด (5% – 10%) ในการใช้บริการต่างๆ ของศูนย์ฯ เช่น ฝึกอบรม รับคำปรึกษา ใช้พื้นที่และเครื่องมือ ประเมินศักยภาพความพร้อมด้านอุตสาหกรรมด้วย Thailand i4.0  index
Members are get a discount (5% – 10%) on SMC services, such as training, consultation, testbed, assessment

 

สามารถเชิญลูกค้าและพันธมิตรของสมาชิกเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ได้
Members can invite their customers and business partners to visit SMC.

 

สามารถใช้พื้นที่ Co-working Space ภายในศูนย์ฯ ได้
Members can use SMC’s co-working Space.

สิทธิที่จะได้รับบริการพันธมิตรของศูนย์ฯ ในราคาพิเศษหรือสิทธิในการจองเข้าร่วมกิจกรรมก่อน
Members can get a discount or reservation priority from SMC partners’ products and services.

รับข้อมูล ข่าวสาร e-Newsletter ทางอีเมล์ และสื่อสังคมออนไลน์
Members receive regular e-newsletters via email and social media.

สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching
Members can attend SMC’s business matching events.

สามารถเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา ต่างๆ ของศูนย์ฯ (ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือในราคาพิเศษ)
Members can participate in SMC’s activities, seminars, and workshops (at no cost or discounted price).

อัตราค่าสมาชิกรายปี (Annual Membership Fee)

ประเภทสมาชิก
Membership Type

ราคาค่าสมาชิกรายปี
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
Annual Membership Fee
(including VAT)

โรงงานและ SI ที่มีรายได้น้อยกว่า 50 ล้านบาท
Factory and SI with annual income less than 50 million THB              

1,000

 

โรงงานและ SI ที่มีรายได้ระหว่าง 50 ถึง 100 ล้านบาท
Factory and SI with annual income between 50 – 100 million THB

2,000

โรงงานและ SI ที่มีรายได้ระหว่าง 100 ถึง 500 ล้านบาท
Factory and SI with annual income between 100 – 500 million THB

6,000

โรงงานและ SI ที่มีรายได้มากกว่า 500 ล้านบาท
Factory and SI with annual income more than 500 million THB        

10,000

Technology Vendor                                               

50,000

Individual                                                                    

500

เอกสารประกอบการสมัคร (Application Documents)

โรงงานอุตสาหกรรม (Factory)

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ (Copy of Registered Certificate of Juristic Persons)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.2 / รง.4) หรือใบรับรอง กนอ. (Factory Operation Permit or Certificate from Industrial Estate Authority of Thailand)
 • งบกำไรขาดทุน (ย้อนหลัง 2 ปี) (Profit and loss statements of previous 2 years)

System Integrator

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ (Copy of Registered Certificate of Juristic Persons)
 • งบกำไรขาดทุน (ย้อนหลัง 2 ปี) (Profit and loss statements of previous 2 years)

Technology Vendor

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ (Copy of Registered Certificate of Juristic Persons)

บุคคลธรรมดา (Individual)

 • สำเนาบัตรประชาชน (Copy of Thai Citizen ID Card)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (For more information)
Email: smc-business@nectec.or.th

SMC MEMBERS