Custom Solution

Custom Solution

SMC ให้บริการวิจัยพัฒนาเพื่่อแก้ปัญหาเฉพาะทางให้กับภาคอุตสาหกรรม
SMC provides research and development services to the industry to handle specific problems.

ตัวอย่างผลงาน
Example of success

หุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารุ่นที่ 2 ขนาดบาง 20 มิลลิเมตร
2nd generation generator inspection robot, 20 mm thin

เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่สามารถเข้าไปตรวจสอบในเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องถอดโรเตอร์ สามารถลดเวลา การหยุดเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และลดค่าใช้จ่าย รวมถึงความเสี่ยงในการถอดโรเตอร์ออกจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้า หุ่นยนต์สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และสามารถติดตั้งชุดตรวจสอบความหลวมแน่น ของฉนวนภายในเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้ หรือติดตั้งชุดแขนกลหยิบจับชิ้นงานได้
It’s a small robot that can inspect the inside of the generator without removing the rotor, which cuts down the time it takes to shut down the generator and reduces costs, including reducing the risk of removing the generator’s rotor. The robot can monitor the environment inside the generator, can install an insulation tightness testing kit inside the generator, and can set up a mechanical arm kit to grab the workpiece.

 

 ระบบบริหารจัดการอะไหล่กังหันก๊าซ
Gas Turbine Parts Management System

ระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซประกอบด้วย ส่วนลงทะเบียนอะไหล่ ส่วนวางแผน ส่วนบริหารสัญญา ส่วนงานคลัง ส่วนรายงาน ส่วนจัดการสิทธิ์และบัญชีผู้ใช้ ส่วนเก็บการทํางานของผู้ใช้ และส่วนแจ้งเตือนอัตโนมัติ ระบบฯ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอะไหล่ให้กับโรงไฟฟ้าโดยลดการสํารองอะไหล่คงคลัง ลดปัญหาการซ่อมหรือการจัดซื้อก่อนกําหนดซึ่งมีผลทําให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ ป้องกัน ความผิดพลาดจากการจัดเตรียมและส่งมอบอะไหล่ให้กับโรงไฟฟ้า มีการสํารองอะไหล่ ในกรณีฉุกเฉินให้เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบ ไฟฟ้าของประเทศ
Gas Turbine Parts Management System consists of Registration section, Planning section, ContactManagement section, Finance section, Report section, a Manage Permissions and User Accounts section, and Automatic Notification and User Storage section. The system was developed to improve the efficiency of power station spare parts management by minimizing spare parts inventory, to reduce issues with repairs or premature procurement, which result in higher than usual costs, to prevent errors in the preparation and delivery of spare parts to power stations, and to have enough spare parts to produce electricity in the case of an emergency to increase the system’s stability country electricity.

ระบบวิเคราะห์เสียงน้ํารั่วด้วยปัญญาประดิษฐ์และบริหารจัดการ ข้อมูลผ่านเครือข่ายคลาวด์
Water Leak Sound Analysis by Artificial Intelligence and Management System data through the cloud network

ระบบวิเคราะห์เสียงน้ํารั่วใช้ปัญญาประดิษฐ์ เรียนรู้จดจํา และจําแนกคุณลักษณะ ของเสียงที่ตรวจวัดจากมาตรวัดน้ําได้ว่าเป็นเสียงน้ํารั่วหรือเสียงอุปสรรคไต้เทียบเท่า ผู้เชี่ยวชาญ ความแม่นยําในการหาท่อรั่วไม่ได้รับผลกระทบจากความเหนื่อยล้าของ ผู้ปฏิบัติงาน ระบบฯ ประกอบด้วยโปรแกรมบนสมาร์ตโฟนใช้งานร่วมกับแท่งฟังเสียง สําหรับเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เสียงน้ํารัวภาคสนาม และโปรแกรมบริหารจัดการเสียง น้ํารั่วทํางานบน Server ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลเสียงน้ํารั่วจากอุปกรณ์ภาคสนามและ จัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้สร้างรูปแบบการวิเคราะห์เสียงของระบบปัญญาประดิษฐ์
Artificial intelligence is used in the water leak sound analysis system to learn to memorize and characterize the sound measured from the water meter, whether it is the sound of water leaking or obstructions, and the system can work as well as the experts because the worker’s exhaustion has no effect on the accuracy of locating leaky pipes. The system consists of a smartphone app that communicates with a listening stick for gathering data and evaluating water leaking sounds in the field. Also, an audio management program works on the server to collect water leak sound data from field equipment and store it in a central database for generating artificial intelligence sound analysis models.

 

สนใจขอรับบริการ ติดต่อ