Sustainable
Manufacturing
Center (SMC)

“ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0”

SMC : ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน มีภารกิจหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 โดยส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงาน

Japanese Version (日本語) https://youtu.be/XTNA8Ds2bEo

IDA : Industrial IoT and Data Analytics Platform

แพล็ตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลระบบภายในโรงงานผ่านเซนเซอร์และ IoT เพื่อวิเคราะห์และบริหารจัดการการทำงานของเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ

Thailand i4.0 Index

ดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินระดับความพร้อมในการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

Testbed

SMC Learning Center @ Thailand Science Park

บริการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
ทางอุตสาหกรรม ด้วย 4 โซนการเรียนรู้

SMC @ EECi Headquarter

5 โซนการเรียนรู้ที่ EECi ระยอง บริการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม

News & Events

คณะอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้แทนจาก บริษัท โตโยต้าทูโช เน็กตี้ อิเล็กทรอนิกส์ (NETH) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

พิเศษ 1 แถม 1 Early Bird Special !!!

เมื่อสมัครสมาชิกภายใน 30 มิถุนายน 2565  ได้รับ สมาชิกสภาพ 2 ปี

ติดต่อ SMC

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

       EECi

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)        ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)