Sustainable
Manufacturing
Center (SMC)

“ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0”

SMC : ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน มีภารกิจหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 โดยส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงาน

Japanese Version (日本語)
https://youtu.be/XTNA8Ds2bEo

แพล็ตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลระบบภายในโรงงานผ่านเซนเซอร์และ IoT เพื่อวิเคราะห์และบริหารจัดการการทำงานของเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ

ดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินระดับความพร้อมในการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

พัฒนาทักษะ ความรู้ สู่การผลิตแบบดิจิทัล

Testbed

SMC Learning Center @ Thailand Science Park

บริการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
ทางอุตสาหกรรม ด้วย 4 โซนการเรียนรู้

SMC @ EECi Headquarter

5 โซนการเรียนรู้ที่ EECi ระยอง บริการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม

Services

ขอรับคำปรึกษาฟรี I Receive a free consulation

ติดต่อ SMC (Contact SMC)

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Sustainable Manufacturing Center: SMC
112 Thailand Science Park
Phahonyothin Road, Khlong Nueng, 
Khlong Luang District, Pathumthani 12120, Thailand 

       EECi

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)        ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)