Research Themes

Industry 4.0 Research Themes

3D Visual Inspection

หุ่นยนต์สแกนและตรวจสอบชิ้นงานแบบ 3 มิติ ใช้เทคโนโลยีเครื่องสแกน 3 มิติร่วมกับแขนหุ่นยนต์

5G Smart Manufacturing

การประยุกต์ใช้การสื่อสาร 5G ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งแบบเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว

Augmented and Virtual Reality

ระบบจำลองการเคลื่อนไหวเสมือนจริงสำหรับฝึกอบรมการควบคุมเครื่องจักรกล

Digital Lean

การลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภารในกระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean ผสานกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

Electric Vehicles

ชุดพัฒนารถไฟฟ้าดัดแปลง การออกแบบและทดสอบมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

IoT Edge-Cloud Platform

Platform-as-a-service เพื่อการพัฒนา IoT และ Edge Computing

Industrial IoT

เชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักรในกระบวนการผลิต สู่การวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูล การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ในหลากหลายมาตรฐานการสื่อสาร

Industry Readiness Index

ดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินระดับความพร้อมในการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

IoT Security

การตรวจจับช่องโหว่ความปลอดภัยของอุปกรณ์และระบบ IoT ในงานอุตสาหกรรม

Robotics

ชุดพัฒนาหุ่นยนต์บริการ การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การสร้างระบบอัตโนมัติ

Power Plant

เทคโนโลยีเพื่อการบำรุงรักษาและบริหารจัดการภายในโรงไฟฟ้า

SMART WAREHOUSE

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับคลังสินค้าสมัยใหม่ เช่น Automatic Storage and Retrieval System (ASRS) การติดตามตำแหน่งคนและสิ่งของ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลังสินค้า (WMS)

Digital Agriculture Research Themes

Aqua IoT

ระบบ ตรวจ ติดตาม แจ้งเตือน สภาพแวดล้อมในบ่อและเหนือบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ แบบบูรณาการร่วมกับ สภาวะจุลินทรีย์ในบ่อและการตรวจโรคแบบรวดเร็ว

Crop Calendar

ระบบวางแผนการเพาะปลูกพืช บริหารจัดการแปลง ที่ช่วยควบคุมปัจจัยการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการปลูก ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว

Eco-Plant Factory

ระบบควบคุมการปลูกพืชในระบบปิดด้วยแสงเทียมแบบไฮโดรโปนิกส์ที่ประหยัดพลังงานเพื่อควบคุมการผลิตพืชที่มีคุณภาพหรือมีคุณสมบัติพิเศษ

Grow Light

การออกแบบและใช้แสงเสริมในการเพาะปลูกพืชฟังก์ชันและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

Plant Phenomics

การตรวจวัดการเจริญเติบโตและสรีรวิทยาของพืชโดยใช้เทคโนโลยีแมชชีนวิชั่นและระบบอัตโนมัติ

Smart Farm Open-Innovation

นวัตกรรมที่เปิดเผยรายละเอียดการผลิต และอนุญาตให้สาธารณะนำไปผลิตและใช้งานโดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์