Electric Motor Testbed (บริการแท่นทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า)

Facebook
Twitter

Electric Motor Testbed

มีบริการ 2 รูปแบบ คือ การทดสอบหาประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าและการทดสอบหาคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี้

1.การทดสอบหาประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าใช้สําหรับทดสอบหาแผนผังประสิทธิภาพของมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ (Efficiency Map) รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดต่อความเร็วรอบมอเตอร์ (Torque-Speed curve) ซึ่งมีให้บริการ 2 ขนาดดังแสดงรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

แท่นที่ 1

แท่นที่ 2

กำลังไฟฟ้าที่พิกัด (กิโลวัตต์)

3

12

แรงบิดที่พิกัด (นิวตัน-เมตร)

6.2

56.5

ความเร็วรอบสูงสุด (รอบต่อนาที)

25,000

8,000

 
แท่นทดสอบหาประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า

2. การทดสอบหาคุณลักษณของมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นการทดสอบเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงการทำงานของชุดระบบขับเคลื่อน โดยพารามิเตอร์ต่างๆ ที่สามารถทดสอบได้จากแท่นนี้ยกตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและมุมควบคุม ความสัมพันธ์ระหว่างฟลักซ์สนามแม่เหล็กไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าบนแกน d และ q หาตำแหน่งการติดตั้งชุดวัดตำแหน่ง เป็นต้น โดยสามารถทดสอบวัดคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าได้แรงบิดสูงสุด 200 Nm

แท่นทดสอบหาคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้า