ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร Industrial IoT โครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial IoT แบบเข้มข้นสําหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส.

Facebook
Twitter
📌ทีมวิจัยระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน เนคเทค สวทช นำโดย คุณปิยวัฒน์ จอมสถาน ดร.เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์ และทีมงาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร Industrial IoT โครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial IoT แบบเข้มข้นสําหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. จำนวน 7 สาขาวิชา ได้แก่
1. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
2. ช่างไฟฟ้า
3. อิเล็กทรอนิกส์
4. เครื่องมือวัดและควบคุม
5. เทคนิคการผลิต
6. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างวันที่14 – 15 ก.ย. 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความร่วมมือกับทางผู้อำนวยการวิทยาลัย นำโดยอาจารย์อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน และคณาจารย์จากวิทยาลัยฯ ที่ได้แลกเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนและพาเยี่ยมชมห้องเรียนของแต่ละสาขาวิชา โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาไทยสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นภารกิจหลักของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน