Smart Warehouse Testbed

Facebook
Twitter

ห้องทดลองคลังสินค้าอัจฉริยะ มีเป้าหมายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาและทดลอง เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้า เนื่องจากคลังสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นต้องใช้ในหลายภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตและการกระจายสินค้า ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อลดต้นทุนในกระบวนการธุรกิจลง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งในด้านระบบอัตโนมัติ (Automation) ระบบสื่อสาร (Communications) และระบบสารสนเทศ (Information Technology) เข้ามาเสริมในกระบวนการทำงาน เนื่องจากปัจจัยความท้าทายในด้านกำลังคนและการลดการสูญเสียในกระบวนการที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญอยู่ในยุคปัจจุบัน

การผลักดันการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบสื่อสารไร้สายแบบเซลลูล่าร์ 5G ระบบรถยกอัตโนมัติ (Autonomous Forklift) ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage and Retrieval System) หุ่นยนต์หยิบจับกระบะสินค้า (Robot Manipulator) และระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System) เข้ามาติดตั้งในห้องทดลองคลังสินค้ามีความจำเป็นเพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยตระหนัก และเห็นภาพการทำงานโดยที่ยังไม่จำเป็นต้องตัดสินใจลงทุนเอง และห้องปฏิบัติการยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในกลุ่ม System Integrator เข้ามาใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติในการพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดจากครุภัณฑ์ที่ทาง SMC ได้ลงทุนในห้องทดลองคลังสินค้าอัจฉริยะนี้ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ Warehouse Management System ร่วมกับระบบอัตโนมัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติหรือรถยกอัตโนมัติ นอกจากนี้ห้องทดลองคลังสินค้าอัจฉริยะยังมีความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยจัดตั้งเป็น Center of Technology Transfer (CoTT) ด้าน Smart Warehouse ที่สามารถบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่สนใจในการปรับปรุงระบบคลังสินค้าในสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจอีกด้วย

ห้องทดลองคลังสินค้าอัจฉริยะยังเปิดให้บริษัทผู้ขายเทคโนโลยี (Technology Provider) นำสินค้าที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้ามาติดตั้งและสาธิตให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายและเปิดสาธิตระบบให้กับผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย ในอนาคตทางห้องทดลองคลังสินค้าอัจฉริยะจะจัดให้มีการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ระบบสื่อสาร และระบบสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการเพิ่มความอัจฉริยะในกระบวนการคลังสินค้าด้วย ทั้งนี้หากผู้ประกอบการใดมีโจทย์หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องก็สามารถสอบถามทีมนักวิจัยของศูนย์ SMC เพื่อหาโอกาสและแนวทางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยภาคธุรกิจของประเทศไทยให้สามารถดำเนินงานไปตามวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 ได้ด้วยเช่นกัน