SMC รับมอบประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการ CoRE

Facebook
Twitter
24 มิถุนายน 2565 สถาบันไทย-เยอรมัน และบริษัท อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จำกัด ร่วมด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตมัติ (CoRE) และ อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค ได้จัดเสวนาพิเศษ ในงาน Assembly & Automation Technology 2022
 
ในโอกาสนี้ ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ได้เป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ CoRE ที่ให้ความร่วมมืออันดียิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในครั้งนี้ด้วย
 
ภายในงานได้จัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ Robotic & Automation Symposium 2022 “รวมพลัง พลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0” ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยคุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ประธานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ CoRE) ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อน SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผ่านมา และโครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 2565 ที่จัดขึ้นโดยกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ CoRE ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ
 
ช่วงท้ายของการปาฐกถา คุณภานุวัฒน์ ได้กล่าวว่า การที่จะให้ประเทศไทยเป็น 4.0 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปัจจัยความสำเร็จคือการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงหน่วยงานการศึกษาที่ทำหน้าที่ถ่ายถอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมกันนี้คุณภานุวัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณและมอบประกาศเกียรติคุณให้กับตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ CoRE ที่เป็นส่วนช่วยให้การดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยดี