SMC ร่วมกับ TDS จัดอบรม Industrial Automation Training Systems รุ่นที่ 4

Facebook
Twitter
บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) โดย กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรม “Industrial Automation Training Systems” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย. 65 ณ อาคาร Nectec Pilot Plant สวทช. จ.ปทุมธานี โดยมี ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมวิจัยระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) กล่าวเปิดอบรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 10 ท่าน
ภาพบรรยากาศการอบรมตลอด 2 วัน โดย อาจารย์วิโรจน์ ฤทธิ์บุญ จากบริษัท TDS และ คุณทศพล กลิ่นสุคนธ์ ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) ทั้งเชิงทฤษฎี และ ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาอบรมดังนี้ การเขียนโปรแกรมและเชื่อมต่ออุปกรณ์ PLC, การใช้งาน System Manager Configuration, ระบบ SCADA Software, การประยุกต์ใช้ Graphic design สำหรับการสร้างหน้า Monitoring (Dashboard) สำหรับ SCADA , เรียนรู้การใช้งานระบบ IIoT ในอุตสาหกรรม พร้อมได้ลงมือปฏิบัติจริงในการประยุกต์ใช้งานและออกแบบระบบ

การอบรมครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้าน PLC, SCADA, IIoT เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมให้สามารถเรียนรู้การทำงานและเขียนโปรแกรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานในอุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ