SMC EECi x EEC Automation Park ร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือ

นักวิจัยและทีมงาน ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เยี่ยมชม EEC Automation Park พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านอุตสาหกรรม