SMC Spotlight ส่องไฟให้ภาคอุตสาหกรรม EP.1

ในวิกฤตสงครามรัสเซีย – ยูเครนที่เกิดขึ้น มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก แล้วในฐานะผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมไทยจะต้องเตรียมรับมืออย่างไร?