ระบบประกอบชิ้นงาน (Assembling)

ระบบประกอบชิ้นงาน (Assembling) ทําหน้าที่ประกอบชิ้นส่วน องค์ประกอบ Linear Transfer DC GearBox Motor Magazine And Eject Double Action Cylinder Clamping Double Action Cylinder with Lead Sensor Parallel Gripper with Lead Sensor Double and Single Solenoid Valve Embedded Controller PLC IEC61131-3 -Ethernet and EtherCAT Interface HMI Monitor Touch Screen 7 inch Full Color

ระบบจําแนกชิ้นงาน (Classifying)

ระบบจําแนกชิ้นงาน (Classifying) ทําหน้าที่จําแนกชนิดชิ้นงานตามสี ด้วยเซนเซอร์ 4 ประเภท ได้แก่ (1) Capacitive sensor (2) Flat type Proximity sensor (3) Fiber Optic Sensor (4) และวัดขนาดด้วย Rectilinear Transducer sensor องค์ประกอบ Transfer Double Action Rod less Cylinder with Lead Sensor Lifting Double Action Rod less Cylinder with Lead Sensor Ejecting Double Action Rod less Cylinder with Lead Sensor Testing Double Action … Read more

ชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง (Motor and Transmission System Testbed)

ชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกําลัง (Motor and Transmission System Testbed) คือ ชุดทดสอบการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบส่งกําลังไปยังโหลด ความสามารถของชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง (Motor and Transmission System Testbed) สามารถตรวจวัดข้อมูล ในระหว่างการทํางานจริงในสภาวะต่าง ๆ เช่น  ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการกําเนิดความร้อนของมอเตอร์ แรงบิดที่เกิดขึ้นในระบบต้นกำลัง การสั่นสะเทือนที่จุดรองรับการหมุนต่าง ๆ การสั่นสะเทือนจากชุดเกียร์ทดรอบ สามารถตรวจวัดข้อมูลทั้งในสภาวะการทํางานปกติและผิดปกติ กรณีเกิดสภาวะการใช้งานเกินกำลัง กรณีการไม่สมดุลของชุดเพลาขับ กรณีการเกิดความเสียหายของจุดหมุน กรณีการเยื้องของศูนย์เพลา องค์ประกอบ ชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง (Motor and Transmission System Testbed) ประกอบด้วย 5 ส่วน 1) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเหนี่ยวนำ แบบ 3 เฟส ทําหน้าที่เป็นต้นกําลัง พิกัดกําลัง 10 กิโลวัตต์ ปรับความเร็วรอบด้วยอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2) เซนเซอร์วัดแรงบิดของมอเตอร์ เซนเซอร์วัดแรงบิดแบบโรตารี ตรวจวัดแรงบิดของมอเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง ใช้ในการวัดค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ สามารถบันทึกตัวแปรทางไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ … Read more

ชุดสาธิตการเชื่อมต่อและการทํางานร่วมกันของเครื่องจักรด้วย lloT (lloT Connectivity and Interoperability Testbed)

ชุดสาธิตการเข้าถึงข้อมูลสถานะของอุปกรณ์ควบคุมหลักของเครื่องจักร (Programmable Logic Controller (PLC)) ซึ่งมีความหลากหลายทั้งในส่วนของผู้ผลิตและโพรโทคอลระบบสื่อสาร ของอุปกรณ์ และยังสาธิตการนําข้อมูลสถานะและค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ขึ้นระบบอินเทอร์เน็ต ของสรรพสิ่ง (IoT) เพื่อนําไปประมวลผลเพื่อทําให้สามารถทราบถึงสถานะและค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของเครื่องจักรอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์ได้ ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ตอบรับกับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 จุดเด่น สาธิตการเขียนโปรแกรมควบคุมใน ระบบอุตสาหกsSมแบบอัตโนมัติ (Industrial Automation) ด้วยอุปกรณ์ PLC ร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับ (sensor) สาธิตการสื่อสารด้วยโพรโทคอลต่าง ๆ ของอุปกรณ์ในระบบอุตสาหกรรม แบบอัตโนมัติ สาธิตการรับและส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ PLC ไปยังระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อนําไปประมวลผล นําเสนอ หรือ แจ้งเตือนกรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น คุณสมบัติและข้อมูลด้านเทคนิค ชุดสาธิตซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ PLC หลากหลายรุ่นที่พบได้ในระบบอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ เพื่อสาธิต ระบบที่ใช้งานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมาย System Integrator ที่สนใจการยกระดับงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการยกระดับโรงงานให้เป็นไปตามอุตสาหกรรม 4.0 … Read more

ชุดทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติ และ IIoT ในงานอุตสาหกรรม (Industrial Automation Training System)

ภาพรวมของ Industrial Automation Training System จำลองการทำงานการประกอบชิ้นงานแบบอัตโนมัติเพื่อเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ของ Industry 4.0 ในแต่ละสถานี 1. ระบบจ่ายชิ้นงาน (Distributing) ระบบจ่ายชิ้นงาน (Distributing) ทําหน้าที่จ่ายชิ้นงานประเภทต่างๆ ไปยังสถานีจําแนก  องค์ประกอบ  Ejecting Double Action Cylinder with Lead Sensor Rotary Cylinder with Lead Sensor Parallel Gripper with Lead Sensor Double and Single Solenoid Valve Embedded Controller PLC IEC61131-3 Ethernet and EtherCAT Interface HMI Monitor Touch Screen 7 inch … Read more