Motion capture

Facebook
Twitter

ระบบ Motion capture หรือระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว คือ ระบบสำหรับตรวจจับการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวของวัตถุที่สนใจ โดยระบบประกอบด้วยกล้องตรวจจับการเคลื่อนไหว ลูกปัดอ้างอิง (marker) สำหรับติดตั้งบนวัตถุที่ต้องการตรวจจับการเคลื่อนไหว และซอฟต์แวร์ประมวลผลของระบบ โดยวัตถุที่ต้องการตรวจจับการเคลื่อนไหวจำเป็นที่จะต้องติดลูกปัดอ้างอิงลงบนตำแหน่งต่าง ๆ โดยรอบวัตถุเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์อ้างอิงให้กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวถ่ายภาพได้ กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวถูกติดตั้งอยู่บนคานเหล็กโดยรอบพื้นที่ทำงาน (working space) หลักการทำงานคือลูกปัดอ้างอิงต้องถูกมองเห็นโดยกล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวอย่างน้อย 3 กล้องเพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถประมวลผลเป็นตำแหน่งสามมิติบนพื้นที่ทำงานได้

เมื่อซอฟต์แวร์ได้ตำแหน่งสามมิติของลูกปัดอ้างอิงแล้ว ซอฟต์แวร์สามารถประมวลผลตำแหน่งของลูกปัดอ้างอิง คำนวณทิศทางการเคลื่อนที่ (direction) ความเร็วการเคลื่อนที่ (velocity) และมุมหมุนของวัตถุได้ (orientation) ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้มีค่าความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งในการตรวจจับอยู่ที่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร เทียบกับจุดอ้างอิงของระบบ ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการทดสอบหลังจากการสอบเทียบ (calibrate) ระบบเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลการเคลื่อนที่ต่าง ๆ เหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ หรือโดรน เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์ หรือสอบเทียบความแม่นยำในการวัดค่าการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

นอกจากนี้ระบบยังสามารถใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ เพื่อใช้ในการสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวสำหรับงานทางด้าน AR/VR หรือใช้ทำงานร่วมกับแผ่นวัดแรงกระทำ (force plate) ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรืองานวิจัยทางด้านกายวิภาค

ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ติดตั้งในพื้นที่ SMC มีพื้นที่ทำงานกว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร และสูง 3 เมตร มีกล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวรุ่น OptiTrack Primex 22 จำนวน 16 กล้อง และกล้องมีเฟรมเรตที่ 360 เฟรมต่อวินาที ในปัจจุบันระบบได้มีการใช้งานโดยนักวิจัยอยู่ 2 ประเภท คือ

  1. ทดสอบการเคลื่อนที่ของ AMR
  2. ทดสอบเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของมนุษย์ โดยใช้งานร่วมกับ force plate

แผนการขยายการใช้งานในอนาคต จะเน้นสำหรับการทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์และการเคลื่อนที่ของมนุษย์ตามเนื้อหาที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น

รูปแบบการให้บริการ: เช่าใช้อุปกรณ์ และ Software ที่เกี่ยวข้อง