Digital Lean Learning Factory (โรงงานแห่งการเรียนรู้ด้านดิจิทัลลีน)

Facebook
Twitter
Digital Lean Learning Factory โรงงานจำลองที่ได้รับการสร้างให้มีสภาวะใกล้เคียงกับสภาวะของโรงงานจริง โดยนำแนวคิดลีนไปใช้ในการผลิต เพื่อให้ผู้เรียนรู้หรือผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้เรียนรู้ถึงโจทย์และความซับซ้อนของโจทย์ที่ใกล้เคียงกับโรงงานจริง เนื่องจากโรงงานจำลองนี้ใช้เครื่องจักรอเนกประสงค์เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ เครื่องตัด เครื่องกลึง เครื่องกัด และเครื่องเจาะ ในการแปรรูปโลหะ โรงงานนี้จึงมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์กรณีศึกษา โดยผลิตภัณฑ์กรณีศึกษาเริ่มต้นถูกกำหนดให้เป็นแกนลูกหมากรถบรรทุก (Shaft for Torque-Rod Bush)