EV Component Testing

Facebook
Twitter

เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับทดสอบอุปกรณ์สำคัญหลักของระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้าที่ทางศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ SMC ได้จัดเตรียมไว้ ในระบบขับเคลื่อนของยานยนต์ไฟฟ้านั้นประกอบด้วย 4 ชิ้นส่วนหลัก คือ

 1. ระบบแบตเตอรี่
 2. ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดแปลงผันกำลังงาน (Electrical drive)
 3. ระบบควบคุมหลัก (VCU)
 4. ระบบอัดประจุ (Charger)

โดยแต่ละอุปกรณ์มีการทดสอบดังนี้

 1. ระบบแบตเตอรี่ มีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทดสอบการทำงานของระบบจัดการแบตเตอรี่ (Battery management
  system, BMS) คือ ชุด BMS-HIL โดยอุปกรณ์ชุดนี้สามารถรองรับการทดสอบแบตเตอรี่เซลล์ได้จำนวน 32 เซลล์
  สามารถจำลองการเกิด Overcharge Over discharge Over temperature ทดสอบความเป็นฉนวน รวมทั้งการจำลองความผิดปกติต่าง ๆ ที่มักจะเกิดขึ้น ประกอบด้วย จำลองการเกิด Short circuit ระหว่างเซลล์ จำลองการ
  เกิดสายขาด จำลองการต่อสลับขั้วเซลล์
 2. ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดแปลงผันกำลังงาน มีอุปกรณ์ 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดทดสอบวัดประสิทธิภาพมอเตอร์
  ไฟฟ้า หรือชุดไดนาโมมิเตอร์ โดยสามารถทดสอบกำลังไฟฟ้าได้สูงสุด 380 kW ซึ่งเป็นขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าที่รองรับการใช้งานกับรถโดยสารไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือเรือไฟฟ้าได้ และชุด Motor controller HIL โดยอุปกรณ์นี้ใช้สำหรับ
  การทดสอบฟังก์ชันการทำงานของชุด Controller ร่วมกับการจำลองพฤติกรรมของมอเตอร์ไฟฟ้าบนเครื่อง
  คอมพิวเตอร์
 3. ระบบควบคุมหลัก มีชุด VCU-HIL ใช้สำหรับการทดสอบฟังก์ชันของ VCU กับแบบจำลองยานยนต์ไฟฟ้าบนเครื่อง
  คอมพิวเตอร์ การทดสอบนี้ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการทดสอบบนยานยนต์ไฟฟ้าจริง รวมทั้งลด
  ระยะเวลาการทดสอบลงได้เป็นอย่างมาก
 4. ระบบอัดประจุ ใช้ชุด Charger analyzer ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบการทำงานระหว่างตู้อัดประจุกับยานยนต์ไฟฟ้า
  ได้ทำให้สามารถช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการอัดประจุว่าเกิดความผิดพลาดจากอุปกรณ์ใด
  ทั้งหมดนี้ คือ ภาพรวมของเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบอุปกรณ์สำคัญหลักๆ ของยานยนต์ไฟฟ้า

ภาพตัวอย่างของชุดทดสอบวัดประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดทดสอบระบบอัดประจุ

ภาพตัวอย่างของชุด HIL ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย ชุด Motor controller HIL ชุด VCU-HIL และชุด BMS HI