Industrial Automation System

Facebook
Twitter

ระบบควบคุมอัตโนมัติ และ IIoT ในงานอุตสาหกรรม

เป็นชุดสาธิตระบบการผลิตแบบระบบอัตโนมัติ สำหรับ Smart Manufacturing ตามแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้ IIoT  ซึ่งจะต้องอาศัยศาสตร์หลากหลายสาขามาทำงานร่วมกัน ปัจจุบัน ภาคการผลิตและบริการตื่นตัวและให้ความสนใจในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิต โดยมุ่งหวังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ช่วยลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและความแม่นยำ และลดระยะเวลาการผลิต ช่วยลดการเกิด Downtime และยังทำให้ลดความเสียหายของเครื่องจักร รับรู้รายงานประสิทธิภาพการผลิตได้ แบบ Real-Time

ภายในโซนนี้จะเป็นการจำลองกระบวนการผลิตเสมือนโรงงานจริง มีการนำ Robot มาใช้ทำงานร่วมกับมนุษย์ มีระบบจ่ายชิ้นงาน ระบบจำแนกชิ้นงาน ระบบประกอบชิ้นงาน ระบบจัดเรียงชิ้นงาน ระบบประกอบชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์ ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบจ่ายและเก็บคืนชิ้นงานเข้าฐานการผลิต ระบบ SCADA OEE และ ERP และการ QC ชิ้นงาน และ IIoT ซึงชุดสาธิตดังกล่าวจะให้ประโยชน์เพื่อต่อยอดองค์ความรู้สำหรับภาคอุตสาหกรรม

SMC มีบริการให้คำปรึกษาและมีคอร์สอบรมบุคลากรให้กับภาคการผลิต ที่ยังมีความไม่พร้อม หรือยังขาดประสบการณ์เรื่องกระบวนการ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะทำงานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และสภาพแวดล้อมใหม่ๆ โดยจัดในรูปแบบการสาธิต การเรียนรู้ และการทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งชุดทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติและ IIoT ในงานอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ในการถ่ายทอดความรู้ด้วยหลักสูตรอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ทางด้าน การเขียนโปรแกรมการควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติด้วย PLCการเรียนรู้การใช้งาน การนำหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันในระบบการผลิตสื่อสารแบบอัตโนมัติ และการใช้งานSCADA OEE แสดงผลและการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลของเครื่องจักรการผลิต การแสดงข้อมูล IIoTแบบ Real-Time บน Cloud