Smart Maintenance Testbed

Facebook
Twitter

Smart Maintenance Testbed นี้ตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของกระบวนการระดับต่าง ๆ ของโครงการ IDA ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการที่ทำหน้าที่ติดตั้งระบบให้กับโรงงาน (System Integrator : SI) โดยผู้สนใจสามารถใช้ testbed นี้ในการเรียนรู้และทดสอบอุปกรณ์โดยที่ไม่กระทบต่อสายการผลิตจริงในโรงงาน

ระบบ Testbed จะเป็นเสมือนโรงงานที่มีระบบพื้นฐานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานได้จริง  ผู้ทดลองสามารถทดลองติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดสอบได้ในสภาพการทำงานจริง เพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรทางกายภาพต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ และยังสามารถทดสอบและศึกษาเรียนรู้กระบวนการการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบต่าง ๆ ในโรงงาน ด้วยเทคโนโลยี IoT และนำข้อมูลไปใช้เพื่อการประมวลผลด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การวิเคราะห์ประสิทธิผลการผลิต และงานบำรุงรักษา

ทางศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์เซนเซอร์ อุปกรณ์วัด และระบบสนับสนุน รวมถึงระบบโปรแกรมควบคุมต่างๆ สำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติ และสร้างการทดลองต่าง ๆ ได้

นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการที่มีอุปกรณ์ใช้งานหรือจัดจำหน่าย มีความต้องการที่จะมาทดสอบความเข้ากันได้ของระบบ ก็สามารถนำมาทดสอบ หรือพัฒนาร่วมกันได้