อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ”

Facebook
Twitter
📌SMC ร่วมกับ กรอ. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ”
 
ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” ให้แก่ เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 65 ณ CO110 อาคารส่วนกลาง สวทช , ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน อาคาร Nectec Pilot Plant และ บริษัท ไดซิน จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 
ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค และ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) พร้อมด้วยทีมวิจัยเนคเทค สวทช. ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอุตสาหกรรม 4.0 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังนี้
  • อุตสาหกรรม 4.0 : สถานภาพ โอกาส ความท้าทาย และความพร้อมของประเทศไทย โดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค และ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ SMC
  • ความสำคัญและความจำเป็นของการวัดความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 โครงการ Thailand i4.0 Index โดย คุณอุดม ลิ่วลมไพศาล นักวิจัยกลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม
  • การประยุกต์ Industrial IoT ในอุตสาหกรรมการผลิต: ปัจจัยความสำเร็จ อุปสรรค และการเตรียมความพร้อม โดย ดร. กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS)
  • กรณีศึกษาการประยุกต์ IIoT ในโครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานในภาคอุตสาหกรรม IDA Platform ระยะนำร่อง โดย ดร.สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ วิศวกรอาวุโสทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS)
  • Visual Inspections, 3D Inspections และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การใช้ประโยชน์จริงในอุตสาหกรรม โดย ดร.พิเชษฐ์ บุญหนุน นักวิจัยทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน (SMR)
ผู้เข้าอบรมได้เข้าชมระบบต่างๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center) โดยทีมวิจัย CPS ได้แก่ ดร.ธนกร ตันธนวัฒน์ คุณเอกชาติ หัตถา ดร.ธีรเชษฐ์ สูรพันธุ์ คุณชำนาญ ปัญญาใส และ ดร.สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ และเข้าเยี่ยมชมบริษัท ไดซิน จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมส่งโดยตรงให้บริษัทผู้ประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ รวมถึงผู้ประกอบในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ มาเป็นเวลากว่า 40 ปี และเป็นพันธมิตรกับทางเนคเทคในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี IDA Platform

การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 สามารถแบ่งปัน (Sharing) แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้เกิดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึงนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมีแนวคิดในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมของตนเองให้มีความก้าวหน้าสู่อุตสาหกรรม 4.0