ผลการค้นหา

Tag: การประมวลสัญญาณประสาท

ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณประสาท (NSP)

ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณประสาท เป็นหนึ่งในทีมวิจัยของกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มุ่งเน้นการวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประมวลสัญญาณประสาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสมอง รวมถึงเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งเป้าสู่การนำไปสู่การใช้งานจริงในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สารบัญ วิสัยทัศน์ เป็นทีมวิจัยที่มีผลงานวิชาการด้านการประมวลสัญญาณประสาทและการใช้งานได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ได้รับการยอมรับว่ามีความเข้มแข็งในกระบวนการทำ Translational Research และ Product Development ร่วมกับพันธมิตร สามารถผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานได้จริง พันธกิจ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการประมวลสัญญาณประสาท และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และร่วมกับพันธมิตรในการขยายผลสู่การนำไปใช้จริง ภายใต้รูปแบบเช่นการร่วมหรือรับจ้างวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ การเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค เทคโนโลยีหลัก ทีมวิจัย มีประสบการณ์หรือความสนใจในการวิจัยพัฒนา อุปกรณ์ ระบบ และ บริการ เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีดังต่อไปนี้ Neural Signal Processing in Human’s Cognitive and Affective Domains Brain Computer Interface Auditory Processing Neurorobotics ผลงานเด่น ระบบฝึกฝนสัญญาณสมองแบบป้อนกลับ ระบบฝึกฝนสัญญาณสมองแบบป้อนกลับสำหรับผู้สูงอายุ เป็นเกมส์ที่ควบคุมโดยการอ่านสัญญาณสมองผ่านสัญญาณ EEG ใช้เพื่อฝึกสมาธิการจดจ่อ