ผลการค้นหา

Tag: Lean Manufacturing

NECTEC x NEPCON Thailand 2022

อุตสาหกรรม 4.0 บริบทของไทย – กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและแนวปฏิบัติสู่ความสำเร็จ

Karakuri Kaizen ทางเลือกเพื่อการปรับปรุงสายการผลิต

การนำหลักการ Karakuri Kaizen มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการของกลไกและแรงในการขับเคลื่อน