MENU
Banner

Tag "รางวัลระดับชาติ"

thumbnail

เนคเทคคว้า 3 รางวัลในงาน "วันนักประดิษฐ์ 2563" (Thailand Inventors’ Day 2020)

ผลงานวิจัยเนคเทค คว้า 3 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และ รางวัลวิทยานิพนธ์ในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (Thailand Inventors’ Day 2020)"
thumbnail

เนคเทค-สวทช. คว้า 2 รางวัล TICTA 2019 ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก APICTA

ผลงาน Thai School Lunch และ Traffy Waste คว้า 2 รางวัล จาก TICTA 2019 ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก APICTA
thumbnail

เนคเทค-สวทช. ร่วมยินดี กรมควบคุมโรค พา “ทันระบาด”คว้ารางวัลเลิศรัฐ 62

ผลงาน “ทันระบาด” ได้รับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ปี 2563
thumbnail

นักวิจัยเนคเทคพา "MuEye" คว้ารางวัลผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ 62 ประเภทนวัตกรรมดีเยี่ยม

นักวิจัยเนคเทค คว้ารางวัลผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ 62 ประเภทนวัตกรรมดีเยี่ยม จากผลงานวิจัย MuEye
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว