MENU
Banner

Tag "DDC-Care"

thumbnail

NECTEC-ACE Online Series ประเดิมตอนแรกด้วยประสบการณ์ "การสู้ COVID-19 ด้วยเทคโนโลยี"

NECTEC-ACE พลิกโฉมสู่รูปแบบออนไลน์ ​ประเดิมตอนแรกด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์และการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ร่วมเหลียวหลัง แลหน้า “การสู้ COVID-19 ด้วยเทคโนโลยี”
thumbnail

NECTEC ACE - Online Series | เทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของโรคติดต่ออย่างบูรณาการ

ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์ทางระบาดวิทยา และการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ บนความท้าทายของวิกฤต COVID-19
thumbnail

"เทคโนโลยี & Data" กับการติดตามกลุ่มเสี่ยง COVID-19 แบบเรียลไทม์

สิงคโปร์ เกาหลี รวมถึงประเทศไทยได้ผ่อนปรนข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของกฎหมาย เพื่อสร้างเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพต่อการระบุและติดตามกลุ่มเสี่ยง COVID-19
thumbnail

ผู้มีความเสี่ยง (PUI) เตรียมใช้ ! DDC-Care: ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19

DDC-Care ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว