เอกสารอ้างอิง

เอกสารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) ที่ประกาศแล้ว

รหัสเอกสารชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
ศอ . ๒๐๐๑ . ๑วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๑ ทั่วไปพีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๑ . ๒วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๒ ความร้อนพีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๑ . ๓วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๓ ความชื้นพีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๑ . ๔วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๔ ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้าพีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๑ . ๕วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๕ ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก
ศอ . ๒๐๐๒ . ๑วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๑ ทั่วไปพีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๒ . ๒วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๒ ความร้อนพีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๒ . ๓วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๓ ความชื้นพีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๒ . ๕วิธี การประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๕ ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก
ศอ . ๒๐๐๕ . ๑วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๑ ทั่วไปพีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๕ . ๒ . ๑วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๒ ส่วนที่ ๑ การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำพีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๕ . ๒ . ๒วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๒ ส่วนที่ ๒ การใช้พลังงานในโหมดใช้งานพีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๕ . ๓วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๓ การคำนวณและประมวลผลข้อมูลพีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๑๑ . ๑วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๑พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๑๑ . ๒ . ๑วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๒ ส่วนที่ ๑ การใช้พลังงานในภาวะการใช้กำลังไฟฟ้าต่ำพีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๑๑ . ๒ . ๒วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๒ ส่วนที่ ๒ การใช้พลังงานในภาวะใช้งานพีดีเอฟ
ศอ .  ๒๐๑๑ . ๓วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เล่ม ๓ ผลิตภาพการพิมพ์พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๑๒ . ๑วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๑ ทั่วไปพีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๑๒ . ๒วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๒ ความร้อนพีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๑๒ . ๓วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๓ ความชื้นพีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๑๒ . ๔วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๔ ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้าพีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๖ . ๑วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๑พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๖ . ๒ . ๑วิธี การประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๒ ส่วนที่ ๑ การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำพีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๖ . ๒ . ๒วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๒ สวนที่ ๒ การใช้พลังงานในโหมดใช้งานพีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๖ . ๓วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๓ การทำงานพีดีเอฟ
ศอ . ๑๐๐๑วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง สมรรถนะสูง
ศอ. ๔๐๐๓.๒-๒๕๖๐ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ – เล่ม ๒ แนวทางในการจัดทำและตรวจสอบ