เอกสารอ้างอิง

เอกสารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) ที่ประกาศแล้ว

รหัสเอกสารชื่อเอกสารวันที่เผยแพร่ไฟล์เอกสาร
ศอ . ๒๐๐๑ . ๑วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๑ ทั่วไป๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๑ . ๒วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๒ ความร้อน๒๘ ก.พ. ๒๕๕๔พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๑ . ๓วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๓ ความชื้น๑๙ ก.ย. ๒๕๕๖พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๑ . ๔วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๔ ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า๒๓ ก.ย. ๒๕๕๖พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๑ . ๕วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๕ ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒
ศอ . ๒๐๐๒ . ๑วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๑ ทั่วไป๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๒ . ๒วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๒ ความร้อน๔ ต.ค. ๒๕๕๘พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๒ . ๓วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๓ ความชื้น๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๒ . ๕วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๕ ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒
ศอ . ๒๐๐๕ . ๑วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๑ ทั่วไป๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๘พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๕ . ๒ . ๑วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๒ ส่วนที่ ๑ การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๕ . ๒ . ๒วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๒ ส่วนที่ ๒ การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๕ . ๓วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๓ การคำนวณและประมวลผลข้อมูล๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๑๑ . ๑วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๑๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๑๑ . ๒ . ๑วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๒ ส่วนที่ ๑ การใช้พลังงานในภาวะการใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๑๑ . ๒ . ๒วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๒ ส่วนที่ ๒ การใช้พลังงานในภาวะใช้งาน๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘พีดีเอฟ
ศอ .  ๒๐๑๑ . ๓วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เล่ม ๓ ผลิตภาพการพิมพ์๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๑๒ . ๑วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๑ ทั่วไป๑๘ ก.ย. ๒๕๕๖พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๑๒ . ๒วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๒ ความร้อน๒๓ ส.ค. ๒๕๕๖พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๑๒ . ๓วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๓ ความชื้น๓๐ ต.ค. ๒๕๖๐พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๑๒ . ๔วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๔ ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๖ . ๑วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๑๒๓ พ.ค. ๒๕๕๘
พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๖ . ๒ . ๑วิธี การประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๒ ส่วนที่ ๑ การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘
พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๖ . ๒ . ๒วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๒ สวนที่ ๒ การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘
พีดีเอฟ
ศอ . ๒๐๐๖ . ๓วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๓ การทำงาน๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘
พีดีเอฟ
ศอ . ๑๐๐๑วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง สมรรถนะสูง
ศอ. ๔๐๐๓ . ๒ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ – เล่ม ๒ แนวทางในการจัดทำและตรวจสอบ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑
ศอ. ๒๐๑๓มอดูลและส่วนประกอบเชิงหน้าที่สำหรับดาตาเซนเตอร์๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕พีดีเอฟ