คณะกรรมการวิชาการ

คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐาน คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน

คำสั่งแต่งตั้งชื่อคณะกรรมการวิชาการเอกสารตีพิมพ์เอกสารดำเนินการ
80-2551คณะกรรมการวิชาการมาตรฐานการรักษาความมั่นคงในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
16-2552คณะกรรมการวิชาการมาตรฐานระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
59-2552คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานโครงการรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
76-2552คณะกรรมการวิชาการมาตรฐานด้านการเข้ารหัสภาษาไทยสำหรับรหัสแท่งสองมิติ
9-2553คณะกรรมการวิชาการมาตรฐานหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์
21-2555คณะกรรมการวิชาการมาตรฐานข้อมูลดิจิทัลไทย
23-2555คณะกรรมการวิชาการมาตรฐานข้อมูลลายผ้าไทย
22-2555คณะกรรมการวิชาการมาตรฐานข้อมูลสมุนไพรไทย
41-2555คณะกรรมการวิชาการมาตรฐานเครื่องช่วยฟัง
40-2555คณะกรรมการวิชาการมาตรฐานอุปกรณ์สำนักงานที่ผู้สูงอายุและคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
43-2555คณะกรรมการวิชาการมาตรฐานสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และมาตรฐานระบบข้อมูลดิจิทัลที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
32-2556คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานสาขาเครื่องใช้และบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะที่ ๑
31-2556คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะที่ ๕
35-2556คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะที่ ๑
36-2556คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะที่ ๒
37-2556คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะที่ ๓
38-2556คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะที่ ๔
52-2556คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานสาขาเครื่องใช้และบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะที่ ๒
56-2556คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานสาขาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และสารสนเทศการแพทย์ คณะที่ ๒
53-2556คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะที่ ๖
54-2556คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานสาขาเครื่องใช้และบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะที่ ๑
55-2556คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานสาขาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และสารสนเทศการแพทย์ คณะที่ ๑
51-2556คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานสาขาเครื่องใช้และบริภัณฑ์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะที่ ๒
14-2557คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานสาขาเครื่องใช้และบริภัณฑ์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะที่ ๓
9-2558คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานรหัสแท่งสองมิติสำหรับการจัดเก็บเนื้อหาสาระภาษาไทย
34-2558คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานรหัสอักษรเบรลล์คอมพิวเตอร์ภาษาไทย
32-2559คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลสำหรับการเข้าถึงของคนพิการ
38-2559คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย
39-2559คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานชิปขยายสัญญาณรามาน
24-2554คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
27-2560คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ
25-2564คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานแผงเซลล์แสงอาทิตย์