มาตรฐาน

มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ.)

 1. มศอ. ๔๐๐๓.๑-๒๕๖๐ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม ๑ ข้อกำหนด ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2560
 2. มศอ. ๔๐๑๒.๒.๑-๒๕๖๔ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เล่ม ๒ ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ส่วนที่ ๑ ระบบจัดการวิดีโอ ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2564
 3. มศอ. ๔๐๑๒.๒.๒-๒๕๖๔ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เล่ม ๒ ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ส่วนที่ ๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2564
 4. มศอ. ๑๐๐๕.๓.๑-๒๕๖๔ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ เล่ม ๓ ระบบรู้จำ ส่วนที่ ๑ ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ ประกาศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
 5. มศอ. ๓๐๐๙.๑-๒๕๖๕ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับเกษตรอัจริยะ – เล่ม ๑ ข้อกำหนดทั่วไป ประกาศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
 6. มศอ. ๓๐๐๙.๒.๑-๒๕๖๕ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับเกษตรอัจฉริยะ – เล่ม ๒ ข้อกำหนดเฉพาะ ส่วนที่ ๑ อุปกรณ์ควบคุม ประกาศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
 7. มศอ. ๑๐๑๑-๒๕๖๕ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ การตรวจสอบความพร้อมใช้ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ประกาศ วันที่ 14 ธันวาคม 2565
 8. มศอ. ๓๐๐๙.๓.๑-๒๕๖๕ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับเกษตรอัจฉริยะ – เล่ม ๓ ข้อมูล ส่วนที่ ๑ เมตาดาตา ประกาศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เนคเทคยกร่าง

 1. มอก. 2565 – 2555 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดการทำให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
 2. มอก. 2604 เล่ม 1 – 2557 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการให้บริการและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเพื่อการจราจร – เล่ม 1 เกณฑ์วิธีการร้องขอและตอบกลับ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 3. มอก. 2604 เล่ม 2 – 2557 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการให้บริการและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเพื่อการจราจร – เล่ม 2 การระบุตำแหน่งด้วยการอ้างอิงที่ตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 4. มอก. 2604 เล่ม 3 – 2557 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการให้บริการและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเพื่อการจราจร – เล่ม 3 การเข้ารหัสเหตุการณ์และสารสนเทศสภาพจราจร ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 5. มอก.2730 เล่ม 1 – 2559 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมตาดาตาสำหรับข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เล่ม 1 ทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559
 6. มอก. 2730 เล่ม 2 – 2559 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมตาดาตาสำหรับข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เล่ม 2 เนื้อหาในวิดีทัศน์ ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559
 7. มอก. 2730 เล่ม 3 – 2559 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมตาดาตาสำหรับข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เล่ม 3 พืชสมุนไพร ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559
 8. มอก. 2730 เล่ม 4 – 2559 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมตาดาตาสำหรับข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เล่ม 4 ลายผ้าไทย ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559
 9. มอก. 2791 เล่ม 1 – 2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ – เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม – เล่ม 1 ทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 10. มอก. 2791 เล่ม 2 – 2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ – เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม – เล่ม 2 ความร้อน ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 11. มอก. 2791 เล่ม 3 – 2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ – เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม – เล่ม 3 ความชื้น ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 12. มอก. 2791 เล่ม 4 – 2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ – เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม – เล่ม 4 ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 13. มอก. 2819 เล่ม 1 – 2561 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ – คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ – เล่ม 1 การใช้พลังงานในโหมดใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 14. มอก. 2819 เล่ม 2 – 2561 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ – คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ – เล่ม 2 การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 15. มอก. 2819 เล่ม 3 – 2561 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ – คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ – เล่ม 3 ความเร็วในการคำนวณและประมวลผลข้อมูล ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 16. มอก. 2820 – 2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ – การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของบริภัณฑ์สำนักงานข้อแนะนำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563
 17. มอก. 2960 เล่ม 1 – 2562 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดรูปร่างคนไทย เล่ม 1 หญิง ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563
 18. มอก. 2960 เล่ม 2 – 2562 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดรูปร่างคนไทย เล่ม 2 ชาย ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563
 19. มอก. 2966 – 2562 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นขยายสัญญาณรามาน ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)
 20. มอก. 2961 เล่ม 1 – 2562 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลสำหรับใช้ในสำนักงานหรือที่พักอาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ เล่ม 1 ทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)
 21. มอก. 2961 เล่ม 2 (1) -2562 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลสำหรับใช้ในสำนักงานหรือที่พักอาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ เล่ม 2 (1) การใช้พลังงานในโหมดใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)
 22. มอก. 2961 เล่ม 2 (2) – 2562 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลสำหรับใช้ในสำนักงานหรือที่พักอาศัย – คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ เล่ม 2 (2) การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)
 23. มอก. 2961 เล่ม 3 – 2562 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลสำหรับใช้ในสำนักงานหรือที่พักอาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ เล่ม 3 ผลิตภาพการพิมพ์ ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)
 24. มอก. 62944-2564 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์และระบบเครื่องเสียงวีดิทัศน์และสื่อผสม – เครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลสำหรับการเข้าถึงของคนพิการและผู้สูงอายุ – ข้อกำหนดคุณลักษณะด้านหน้าที่การทำงาน ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)
หมายเหตุ  ผู้สนใจในเนื้อหา มอก.     โปรดติดต่อขอซื้อได้ที่ เว็บไซต์สั่งซื้อหนังสือ มอก. ออนไลน์ ของ สมอ.

ร่างมาตรฐาน ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

รหัสชื่อร่างมาตรฐานสถานะปัจจุบันวันที่ไฟล์เอกสารสาร
NT1001เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง ชนิดประสิทธิภาพสูงFDNS(1)ส.ค. 57
NT2001.1บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 1 ทั่วไปมอก. 2791 เล่ม 1 – 2560ก.พ. 62
NT2001.2บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 2 ความร้อนมอก. 2791 เล่ม 2 – 2560ก.พ. 62
NT2001.3บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 3 ความชื้นมอก. 2791 เล่ม 3 – 2560ก.พ. 62
NT2001.4บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 4 ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้ามอก. 2791 เล่ม 4 – 2560ก.พ. 62
NT2001.5บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 5 ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทกFDNS(1)ต.ค. 57
NT2005.1บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านสมรรถนะ เล่ม 1 ทั่วไปศอ. ๒๐๐๕.๑พ.ค. 58
NT2005.2.1บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านสมรรถนะ เล่ม 2 ส่วนที่ 1 การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำมอก. 2819 เล่ม 1 – 2561ก.พ. 62
NT2005.2.2บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านสมรรถนะ เล่ม 2 ส่วนที่ 2 การใช้พลังงานในภาวะใช้งานมอก. 2819 เล่ม 2 – 2561ก.พ. 62
NT2005.3บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านสมรรถนะ เล่ม 3 การคำนวณและประมวลผลข้อมูลมอก. 2819 เล่ม 3 – 2561ก.พ. 62
NT2012.1บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 1 ทั่วไปFDNS(1)พ.ย. 53
NT2012.2บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 2 ความร้อนFDNS(1)พ.ย. 53
NT2012.3บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 3 ความชื้นFDNS(1)ก.ค. 57
NT2012.4บริภัณฑ์พิมพ์แบบ ดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 4 ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้าFDNS(1)มี.ค. 58
NT2012.6บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 6 ฝุ่น
NT2011.1บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เฉพาะด้านสมรรถนะ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปมอก. 2961 เล่ม 1 – 2562ต.ค. 62
NT2011.2.1บริภัณฑ์พิมพ์แบบ ดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เฉพาะด้านสมรรถนะ เล่ม 2 ส่วนที่ 1 การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำมอก. 2961 เล่ม 2 (1) -2562ต.ค. 62
NT2011.2.2บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เฉพาะด้านสมรรถนะ เล่ม 2 ส่วนที่ 2 การใช้พลังงานในภาวะใช้งานมอก. 2961 เล่ม 2 (2) – 2562ต.ค. 62
NT2011.3บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เฉพาะด้านสมรรถนะ เล่ม 3 ผลิตภาพการพิมพ์มอก. 2961 เล่ม 3 – 2562ต.ค. 62
NT4002.1เทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1 ข้อกำหนดCDVต.ค. 56
NT4002.2เทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 2 แนวทางปฏิบัติFDNS(1)พ.ย. 53
NT4003.1ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปมศอ. ๔๐๐๓.๑-๒๕๖๐มิ.ย. 60, มี.ค. 60
NT4003.2ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม 2 แนวทางในการจัดทำและตรวจสอบFDNS(2)มี.ค. 60
NT2006.1บริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ เล่ม 1 ทั่วไปFDNS(1)ส.ค. 55
NT2006.2.1บริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ เล่ม 2 ส่วน 1 การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำFDNS(1)ส.ค. 55
NT2006.2.2บริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ เล่ม 2 ส่วน 2 การใช้พลังงานในภาวะใช้งานFDNS(1)ส.ค. 55
NT2006.3บริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ เล่ม 3 การทำงานFDNS(1)ก.ย. 56
NT2002.1บริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 1 ทั่วไปFDNS(1)เม.ย. 61
NT2002.2บริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 2 ความร้อนFDNS(1)ก.ค. 58
NT2002.3บริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 3 ความชื้นFDNS(1)ส.ค. 55
NT2002.4บริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 4 ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้าFDNS(1)เม.ย. 61
NT2002.5บริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 5 ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทกFDNS(1)ส.ค. 57
NT80003ข้อกำหนดอุปกรณ์ สำนักงานที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ (แนวทางการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ)มอก. 2820 – 2560กย. 62
NT80004.1เครื่องช่วยฟัง เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปและการวัดประสิทธิภาพเพื่อยืนยันคุณภาพสำหรับการผลิตและส่งมอบFDNS(1)มี.ค. 55
NT80004.2เครื่องช่วยฟัง: ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าFDNS(1)ส.ค. 57
NT4009.1สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1 ข้อกำหนดการจัดทำสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)FDNS(1)ม.ค. 59
NT4009.2สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 2 ข้อกำหนดการจัดเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์FDNS(1)มี.ค. 59
NT4009.3สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 3 ข้อกำหนดรูปแบบโอเฟ่นคอนเทนเนอร์FDNS(1)มี.ค. 59
NT4009.4สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดการซ้อนทับของสื่อFDNS(1)มี.ค. 59
NT4001ขนาดรูปร่างคนไทยมอก. 2960 เล่ม 1 - 2562, มอก. 2960 เล่ม 2 - 2562 ก.ย. 62
NT2009อุปกรณ์จัดเส้นทางที่ทำหน้าที่เป็น SIP Server : ข้อกำหนดทั่วไปFDNS(1)มิ.ย. 59
NT6001ชิปขยายสัญญาณรามานมอก. 2966 - 2562ต.ค. 62
NT4010รหัสแท่งสองมิติสำหรับจัดเก็บเนื้อหาสาระภาษาไทยFDNS(1)ก.ย. 59
NT4011รหัสอักษรเบรล์ลคอมพิวเตอร์ภาษาไทยFDNS(2)มี.ค. 65
NT3004บริภัณฑ์และระบบเครื่องเสียงวีดิทัศน์และสื่อผสม - เครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลสำหรับการเข้าถึงของคนพิการและผู้สูงอายุ - ข้อกำหนดคุณลักษณะด้านหน้าที่การทำงานมอก. 62944-2564ส.ค. 64
NT1005.3.1ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ - เล่ม 3 ระบบรู้จำ ส่วนที่ 1 ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะมศอ. ๑๐๐๕.๓.๑-๒๕๖๔พ.ย. 64
NT4012.2.1 มาตรฐานเมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เล่ม 2 ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ส่วนที่ 1 ระบบจัดการวิดีโอมศอ. ๔๐๑๒.๒.๑-๒๕๖๔ส.ค. 64
NT4012.2.2มาตรฐานเมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เล่ม 2 ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ส่วนที่ 2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดมศอ. ๔๐๑๒.๒.๒-๒๕๖๔ส.ค. 64
NT1011การตรวจสอบความพร้อมใช้ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผ่านการใช้งานแล้วFDNS(1)พ.ย. 65
NT5001.1วิธีการประเมินคุณลักษณะของบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เล่ม 1 ทั่วไปCD (1) ธ.ค. 65
NT5001.2.1วิธีการประเมินคุณลักษณะของบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เล่ม 2 บริการโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนที่ 1 ดาตาเซนเตอร์CD (1) ธ.ค. 65