ติดต่อ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงแจ้งข้อผิดพลาดได้ที่
สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC)
โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2081-84
โทรสาร 02-564-6889
e-mail: dtec@nectec.or.th
เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/dtec/