8, 28

มศอ., ศอ.

มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, เอกสารอ้างอิง ศอ. ที่ได้ประกาศเผยแพร่แล้ว

24

มอก.

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่ศูนย์ฯ ยกร่างประกาศเผยแพร่โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2

ยกร่าง

มาตรฐานที่ศูนย์ฯ กำลังจัดทำร่างอยู่ในปัจจุบัน

ประกาศล่าสุด