หัวข้อสัมมนา

เพิ่มทักษะด้านข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน “Data-Driven Reskilling: Data to Enhance Work Productivity”

Facebook
Twitter
LinkedIn

เป็นที่ยอมรับกันว่าข้อมูล (data) สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกับผู้ใช้ และช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ดีขึ้นขององค์กร แนวทางการรวบรวม การจัดการ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างทักษะด้านข้อมูลให้กับผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็นสิ่งที่องค์กรควรตระหนักและให้ความสำคัญ ทั้งในด้านวิธีการและเครื่องมือ แนวปฏิบัติ ความท้าทาย และข้อควรตระหนักต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลสามารถช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงานได้อย่างแท้จริง

การสัมมนานี้นำเสนอประสบการณ์การจัดการข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ประสบความสำเร็จจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน จากทั้งผู้พัฒนา ผู้ใช้และผู้ได้รับประโยชน์จากข้อมูล เพื่อเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ประสบความสำเร็จ สร้างผลกระทบให้กับองค์กรและสังคมในวงกว้าง และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และร่วมกันขยายการใช้ประโยชน์ต่อไป

วิทยากร

 1. ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์
  หัวหน้าทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (DSS) เนคเทค สวทช.
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 2. ผศ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง
  ที่ปรึกษา บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด
  ผู้อำนวยการคณะทำงานพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่
  อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 3. ดร.กรกช ธิวงศ์คำ
  ผู้อำนวยการพัฒนาระบบอัตโนมัติ และ IoT
  บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 4. ผศ.ดร.วินัย วงษ์ไทย
  อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  นักวิจัย มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 5. ดร.ณัฐพล คุ้มใหญ่โต
  อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  นักวิจัย มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 6. ดร.มารุต บูรณรัช
  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG)
  เนคเทค สวทช.
  (ผู้ดำเนินรายการ)
SS-06