หัวข้อสัมมนา

ยกระดับมาตรฐานข้อมูลสุขภาพคนไทยสู่สากลด้วยเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ (Advancing Thailand’s Digital Healthcare Transformation in the age of COVID-19)

Facebook
Twitter
LinkedIn

ในช่วงปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศต้องหยุดชะงักเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคไปยังประเทศต่างๆ แต่การปิดประเทศเป็นระยะเวลานานทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ การศึกษา และด้านอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นหลายประเทศจึงมีเริ่มเปิดประเทศให้นักเดินทางไปมาหาสู่กันได้ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้นักเดินทางสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น 

สำหรับประเทศไทยกรมควบคุมโรคร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้พัฒนาระบบออกเอกสารรับรองฯ ที่ใช้มาตรฐานสากลในการออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และไทยยังเป็นผู้นำในระดับโลกที่ริเริ่มการใช้เอกสารรับรองฯ ป้องกันโรคเพื่อการเดินทางอื่นๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย 

ในการเสวนาครั้งนี้เราได้เชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์เพื่อการเดินทาง คุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสุขภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลและเข้าใจภาพ มาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์กรณีศึกษาและบทเรียนที่ได้รับจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานข้อมูลสุขภาพคนไทย

วิทยากร

 1. คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
  นักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์
  เนคเทค สวทช.
  → (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 2. พญ.ปริณดา วัฒนศรี
  รองผู้อำนวยการ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  → (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 3. ดร.นพ.ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ
  หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา (EIU)
  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กองระบาดวิทยา
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 4. ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล​
  → (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 5. ดร.สุนทร ศิระไพศาล
  หัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SEC)
  เนคเทค สวทช.
  (ผู้ดำเนินรายการ)