เกี่ยวกับ HRDS

งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

    เป็นหน่วยงานภายใต้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  1. เพื่อสร้างขีดความสามารถ และพัฒนาบุคลากรในสาขาอิเล็กทรอนิกส์  และสารสนเทศในประเทศ โดยดำเนินการร่วมกับเครือข่าย พันธมิตร ในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา
  2. เพื่อประสานและบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์  และสารสนเทศเพื่อเป็นฐานของนักวิทยาศาสตร์/ นักวิจัยของประเทศ