NECTEC-ACE 2022 | ธ.ก.ส. ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ

Facebook
Twitter
ธ.ก.ส. กล่าวคำมั่นสัญญาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ในเวที NECTEC-ACE 2022 ซึ่งนำเสนอเรื่องราวหลากหลายเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาภาคการเกษตร และในโอกาสพิธีเปิดงานฯ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ฉายภาพการส่งเสริมภาคการเกษตรไทยภายใต้บทบาทของ ธ.ก.ส. ผ่านบรรยายเรื่อง “ยกระดับการใช้นวัตกรรมการเกษตร ด้วย Agri-FinTech เพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคการเกษตร”
ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนภาคเกษตรไทย ทั้งในบทบาทหลักของสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อเกษตรกรมากว่า 50 ปี และการสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยทั้งในส่วนของภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชนที่มีความสนใจเพื่อค้นหางานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร พร้อมการต่อยอดขยายผลในงานนวัตกรรมต่าง ๆ ที่แต่ละส่วนงานพัฒนา เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ไปสู่เกษตรกรได้ใช้จริง โดย ธ.ก.ส. มีวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรม “เป็นองค์กรที่เสริมสร้างและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธนาคารและพัฒนาชนบท” ผ่านการดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่
  1. สนับสนุนทุนวิจัยด้านนวัตกรรมเกษตรแก่เครือข่ายภายนอก โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร และสวทช. เพื่อสร้างและพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
     
  2. ความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับนำผลงานวิจัยให้ไปถึงมือเกษตรกรได้ใช้งานจริง ยกตัวอย่าง ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมการเกษตร และ เนคเทค สวทช. โดยติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense จำนวน 6 โรงเรือน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนแคนตาลูปตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เมล่อนมีคุณภาพอยู่ในเกรด A และ B ได้น้ำหนักผลผลิตมากกว่าเดิม 1.08 เท่า ส่งผลให้รายได้ต่อรอบการผลิตเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลงจากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการควบคุมผ่านระบบ HandySense

  3. การค้นหาทายาทเกษตรกรและคนรุ่นใหม่ สนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อให้กับทายาทเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เกิดการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและต่อยอดสู่ธุรกิจในชุมชน
อีก 5 ปีข้างหน้า ธ.ก.ส. มีวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั้งโลกกำลังเข้าสู่เป็นโลกดิจิทัลทั้งหมด ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอื่น ๆ สามารถเคลื่อนตัวไปได้ค่อนข้างมาก แต่เรื่องการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในภาคการเกษตรเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น โดยเฉพาะในพี่น้องเกษตรกรรายย่อย ซึ่งการขับเคลื่อนให้พี่น้องเกษตรกรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโจทย์ท้าทาย ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมกันทำให้เกษตรกรปรับพฤติกรรมจากการเกษตรแบบเดิมมาใช้งานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต และลดต้นทุน
สมกับคำมั่นสัญญาของ ธ.ก.ส. ที่จะพัฒนา Better Life สร้างคุณภาพชีวิตในชนบทให้ดีขึ้น Better Community สร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งขึ้น Better Pride สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ