ผลการค้นหา

Tag: NECTEC-ACE 2022

NECTEC-ACE 2022 | Smart Farming นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ยั่งยืน ครบวงจร จาก KUBOTA

สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ร่วมเปิดเวที NECTEC-ACE2022 พร้อมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะ หรือ Agri-Innovation เพื่อการพัฒนานวัตกรรมฟาร์มสู่ความยั่งยืนด้วย Farmnovation คูโบต้าฟาร์ม

NECTEC-ACE 2022 | กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมเป็นสื่อกลางนำเทคโนโลยีดิจิทัลจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ลงสู่การพัฒนาเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมฉายภาพบทบาทการเติมเต็มระบบนิเวศเทคโนโลยีให้เติบโตภาคเกษตรในงาน NECTEC-ACE 2022 ในหัวข้อ “นโยบายและแนวทางการส่งเสริมประยุกต์ใช้เกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีดิจิทัล”

NECTEC-ACE 2022 | ธ.ก.ส. ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ

พิธีเปิดงานเวที NECTEC-ACE 2022 ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ฉายภาพการส่งเสริมภาคการเกษตรไทยภายใต้บทบาทของ ธ.ก.ส. ผ่านบรรยายเรื่อง “ยกระดับการใช้นวัตกรรมการเกษตร ด้วย Agri-FinTech เพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคการเกษตร”

NECTEC-ACE 2022 | กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม”

กรมพัฒนาที่ดิน พันธมิตรร่วมจัดงาน NECTEC-ACE 2022 นำเสนอเรื่องราว “ดิน อัจฉริยะ : แม่น & Match” บทบาทและวิสัยทัศน์ที่มุ่งเป็นองค์การอัจฉริยะทางดินเพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม

เนคเทค สวทช. จะไม่หยุดพัฒนา “ฐานรากเทคโนโลยีดิจิทัล” เพื่ออนาคตที่ดีของเกษตรกรไทย และคนไทยทุกคน

เรื่องราวการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรของเนคเทค สวทช. ผ่านการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ก่อร่างสร้างแก่น เกษตรดิจิทัล: Building the Digital Agriculture Infrastructure” โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช.

เนคเทค สวทช. จับมือเครือข่ายพันธมิตรเสริมแกร่งเกษตรกรรมไทย เปิดโลกเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลที่ทุกคนเข้าถึงได้ในงาน NECTEC-ACE 2022

NECTEC–ACE 2022 ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”

เนคเทค สวทช. จับมือพันธมิตรร่วมเติมเต็ม Ecosystem เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างภาคเกษตรไทยยั่งยืน ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC-ACE 2022

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2565 หรือ NECTEC–ACE 2022 ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” จัดแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเกษตรยั่งยืน (Digital Technology for Sustainable Agriculture)

นักวิจัยเนคเทค สวทช. ได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักวิทยาศาสตร์หญิงจากประเทศไทยไปร่วมแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคอาเซียน

ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ (HBA) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) เนคเทค สวทช. ได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักวิทยาศาสตร์หญิงจากประเทศไทย จากเวทีการแข่งขัน Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022