NECTEC-ACE 2022 | Smart Farming นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ยั่งยืน ครบวงจร จาก KUBOTA

Facebook
Twitter

โดย | ปาลิตา โคนเคน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณรัชกฤต สงวนชีวิน Business Value Creation Division Manager บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมเปิดเวที NECTEC-ACE2022 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค พร้อมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะ หรือ Agri-Innovation เพื่อการพัฒนานวัตกรรมฟาร์มสู่ความยั่งยืนด้วย Farmnovation คูโบต้าฟาร์ม
คุณรัชกฤต เล่าว่า Smart Farming, Smart Farmer และ Smart Agriculture เป็นคำที่ได้ยินกันมาอย่างยาวนาน โดยสยามคูโบต้าเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรและอยู่คู่กับภาคเกษตรกรรมประเทศไทยย่างเข้าปีที่ 45 เราริเริ่มสร้างเทคโนโลยีเกษตรขึ้นมาให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศ Smart Agriculture ให้ได้
จำนวนลูกค้าในยุคแรกที่คูโบต้าผลิตเครื่องจักรแบบเดินตาม มีจำนวนประมาณเกือบ 4 ล้านแอคเคาท์ทั่วประเทศ แต่ภายในเวลาแค่ 10 ปี เกษตรกรสามารถเข้าถึงเครื่องจักรสมัยใหม่ได้ ปัจจุบันคูโบต้ามีจำนวนลูกค้าประมาณ 5 แสนครัวเรือน แต่ข้อมูลจากทางภาคเกษตรแสดงให้เห็นว่าครัวเรือนเกษตรมีจำนวนประมาณ 8-9 ล้านครัวเรือน และจำนวนเกษตรกรที่ลงทะเบียนมีประมาณเกือบ 12 ล้านคนทั่วประเทศ แน่นอนว่าการใช้เครื่องจักรยังสามารถเติบโตได้อีกในอนาคต และมีเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามการใช้งานเครื่องจักรเป็นเพียงการลดต้นทุนเรื่องแรงงาน ส่วนผลผลิตอาจจะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงก็ได้ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง
สยามคูโบต้าจึงเริ่มพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาการเกษตรของประเทศไทย โดยมองพืชเศรษฐกิจ เช่น พืชไร่ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยาง ปาล์ม และอื่น ๆ ซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวคนเดียวได้ เนคเทค สวทช. จึงเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สยามคูโบต้าได้ขอความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงเกษตรฯ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรไทย

FARM DESIGN กับแพลตฟอร์มการเกษตร เพื่อตอบโจทย์ชีวิต 4.0

วิวัฒนาการของการเกษตรในประเทศไทยยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ ปัจจุบันสยามคูโบต้ากำลังศึกษาแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาเชื่อมต่อกับการทำเกษตรได้อย่างแม่นยำ โดยมีแปลงตัวอย่างที่ “คูโบต้าฟาร์ม” อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี แปลงข้าวตัวอย่างจะมีดีไซน์โค้ง ด้านบนเป็นแปลงอ้อย มันสำปะหลัง ยาง และปาล์ม อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด 220 ไร่ ซึ่งเปิดให้เข้าเยี่ยมชมมาเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี และมีจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดประมาณ 20,000 กว่าคน โดยหลายหน่วยงานไม่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเท่านั้น แต่มาพร้อมโจทย์ต่าง ๆ ที่จะทำให้ชีวิตการทำเกษตรดีขึ้น และสยามคูโบต้าก็นำเอาโจทย์เหล่านั้นกลับมาแลกเปลี่ยนภายในบริษัท รวมถึงพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มช่วยตอบโจทย์ชีวิตของเกษตรกร

อนาคตการเกษตร กับ โครงสร้างพื้นฐานของ Smart Farming เพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

Smart Farming เกิดจากโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สยามคูโบต้าจึงเห็นความสำคัญในการปฏิรูปพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำหรับการพัฒนาเกษตรทั่วประเทศให้ทันสมัย อีกทั้ง Smart Farming ยังยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในการพัฒนาคูโบต้าฟาร์ม
การปรับใช้ Smart Farming ให้ยั่งยืน จะยึดหลักการถือครองพื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันประมาณ 70% ของประเทศไทย มีพื้นที่ถือครองต่ำกว่า 20 ไร่ และเกษตรกรกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ ดังนั้น การรวบรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ จะทำให้เข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐจัดเตรียมไว้ อีกทั้งการต่อยอดให้ Smart Farming เกิดความสำเร็จได้นั้น ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรก่อน ขณะนี้รัฐบาลพยายามส่งเสริมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม่ล่าสุด ฉบับที่ 13 ที่จะพัฒนาประเทศไทยเป็น Smart Farming ตอนนี้ขึ้นอยู่กับพวกคุณทุกคนแล้ว ว่าพร้อมจะเปลี่ยนเป็น Smart Farming ไปด้วยกันหรือยัง ….