MENU
Banner

เนคเทค-สวทช. ร่วมยินดี กรมควบคุมโรค พา “ทันระบาด”คว้ารางวัลเลิศรัฐ 62

ทันระบาด

วันที่ 13 กันยายน 2562 เนคเทค นำโดย ดร.อลิสา คงทน รอง ผศอ. ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์ และทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (DSS) ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ในผลงาน “ชุดซอฟต์แวร์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก อัจฉริยะ” หรือ “ทันระบาด” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ทันระบาด

“ทันระบาด” เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเนคเทค และกรมควบคุมโรค ซึ่งชุดซอฟต์แวร์สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดไข้เลือดออก โดยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ ประกอบด้วย 4 แอปพลิเคชันหลัก ได้แก่ ทันระบาดสำรวจ ทันระบาดติดตาม ทันระบาดรายงาน และทันระบาดวิเคราะห์

ทันระบาด

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาวิชาการ และมอบ“รางวัลเลิศรัฐ” (Public Sector Excellence Awards : PSEA) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ และมีความเป็นเลิศ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาคุณภาพการบริการ และระบบการบริหารงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จนเกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนและความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

บทความที่เกี่ยวข้อง