TanRabad

Facebook
Twitter

ทันระบาด คือ ชุดซอฟต์แวร์สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดไข้เลือดออกเชิงรุก สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ โดยปัจจุบันนำร่องที่โรคไข้เลือดออก ประกอบด้วย 4 แอพพลิเคชันหลัก ได้แก่

ทันระบาด
– ทันระบาดสำรวจ (TanRabad-SURVEY)
สนับสนุนการบันทึกข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ระบุพิกัดสถานที่ และรายงานค่าดัชนีทางกีฏวิทยาทันที พร้อมจัดเก็บข้อมูลบน Cloud
– ทันระบาดติดตาม (TanRabad-WATCH)
นำเสนอสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อและดัชนีทางกีฏวิทยาแบบเรียลไทม์ ในรูปแผนที่ และตาราง
– ทันระบาดรายงาน (TanRabad-REPORT)
สนับสนุนการสร้างรายงานการระบาดของโรคติดต่อและดัชนีทางกีฏวิทยาที่มีการใช้งานอยู่เป็นประจำ ในรูปกราฟ ตาราง และแผนที่
– ทันระบาดวิเคราะห์ (TanRabad-BI)
สนับสนุนการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคและดัชนีทางกีฏวิทยาตามมุมมองที่สนใจ
Cinque Terre

 

แอปพลิเคชัน “ทันระบาดสำรวจ” สำหรับ Android

 

จุดเด่นของเทคโนโลยี

 • การประมวลผลดัชนีทางกีฏวิทยาแบบเรียลไทม์
 • การแนะนำหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นฐานของข้อมูลที่สกัดได้จากแผนที่ เช่น ถนน และโรงเรียน
 • การประมวลผลการจัดกลุ่มผู้ป่วยอย่างพลวัตรตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลระบาดวิทยา
 • การประเมินพิกัดบ้านในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความคลาดเคลื่อนไปจากพิกัดส่วนใหญ่
 • การบูรณาการข้อมูลระบาดวิทยา ตามประเภทข้อมูล พื้นที่ และระดับพื้นที่ที่สนใจ

คุณสมบัติ

 • ระบุแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อการกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ และการป้องกันการระบาดในพื้นที่เสี่ยง
 • รายงานสถานการณ์เชิงบูรณาการแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันการระบาดซ้ำซากและควบคุมพื้นที่ระบาด
 • สร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ในหลายมิติ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการป้องกันควบคุมการระบาด

ผู้ใช้งาน

 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 • นักกีฏวิทยา
 • นักระบาดวิทยา
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • ผู้บริหารสาธารณสุข

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อยู่ระหว่างการดำเนินการจดสิทธิบัตร

วิจัยพัฒนาโดย:

ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ (LSR)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2279
email: tanrabad.helpdesk@gmail.com
https://www.tanrabad.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th