เนคเทค สวทช. จัดงานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็น ร่างมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ – เล่ม 3 ระบบรู้จำ ส่วนที่ 1 ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดงานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็น ร่างมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ – เล่ม 3 ระบบรู้จำ ส่วนที่ 1 ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ รูปแบบออนไลน์ (Webex Event) ได้กำหนดมาตรฐานเพื่อใช้อ้างอิงในการวัดสมรรถนะการอ่านป้ายทะเบียนของระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ ให้เป็นในแนวทางเดียวกัน บัดนี้คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ได้จัดทำ ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ – เล่ม 3 ระบบรู้จำ ส่วนที่ 1 ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ เสร็จสิ้นแล้ว และเห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดของร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว ก่อนเสนอให้คณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาให้ได้ข้อยุติต่อไป

2021smartcity-metadata-seminar-2
การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณประกอบ จ้องจรัสแสง ประธานคณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ กล่าวว่า

ปัจจุบันระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอได้มีการนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น หรือแสดงภาพวิดีโอย้อนหลังเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการนำมาใช้งานด้านการจราจรของประเทศไทยเพื่ออ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะบนท้องถนน ในการจัดหาระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะจำเป็นต้องคำนึงถึงสมรรถนะในการทำงาน แต่หลักเกณฑ์การพิจารณานั้นยังไม่มีการกำหนดให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ทำแต่ละรายมีวิธีการทดสอบสมรรถนะที่แตกต่างกัน และการทดสอบสมรรถนะไม่ได้คำนึงถึงระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะที่นำเข้ามาใช้งานในประเทศไทย ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถนำข้อมูลสมรรถนะของระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะที่ผู้ทำระบุมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อจัดหาระบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้ การจัดทำร่างมาตรฐานฯ ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับข้อเสนอแนะ หรือ ข้อคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ ให้สมบูรณ์มากขึ้น

2021smartcity-metadata-seminar-2

โดยมี คุณพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ คุณสุรพงษ์ แซ่เจียม และ คุณสมเดช แสงสุรศักดิ์ งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT) เนคเทค สวทช. นำเสนอร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ เล่ม 3 ระบบรู้จำ ส่วนที่ 1 ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ และร่วมตอบข้อซักถาม

การสัมมนาฯ นี้ได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และ หน่วยงานกํากับดูแล ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้ ซึ่งจะทำให้ท้ายที่สุด ประเทศไทยมีวิธีวัดสมรรถนะระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะที่เป็นมาตรฐานต่อไป โดยมีผู้ร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ จำนวน 127 คน

เอกสารร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ – เล่ม 3 ระบบรู้จำ ส่วนที่ 1 ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ
Cinque Terre
 ดาวน์โหลดร่างเอกสารฯ
หากท่านมีความประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าว สามารถทำได้ 2 ช่องทาง
Cinque Terre
 ดาวน์โหลดแบบเสนอข้อคิดเห็น
 

ช่วงที่1- ประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ – ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ

ช่วงที่ 2- ประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ – ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ

วันที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2564 14:57