เส้นทางขับเคลื่อน Smart City ! เดินหน้าจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
2021smartcity-metadata-seminar


ความอัจฉริยะของ Smart City มีข้อมูลมหาศาลเป็นทรัพยากรเบื้องหลัง โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยจัดการและจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และหลากหลายให้กลายเป็นข้อมูลดิจิทัลกลางที่มีรูปแบบและคุณสมบัติที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ง่ายและรวดเร็ว

โดยระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญต่อ Smart City ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้มีการลงทุนและติดตั้งระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอมูลค่าหลักพันล้านบาท เพื่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ และจราจร อย่างไรก็ตามบางพื้นที่มีการติดตั้งระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอที่ต่างระบบ ต่างยี่ห้อ ทําให้ไม่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

ดังนั้น เนคเทค สวทช. จึงได้จัดงานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมตาดาตา สำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เล่ม 2 ส่วนที่ 1 ระบบจัดการวิดีโอ และเล่ม 2 ส่วนที่ 2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้กำกับข้อมูลในแนวทางเดียวกันและสามารถใช้อ้างอิงต่อไป โดยจัดสัมมนาทั้งแบบ Online และแบบ Onsite ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ วันที่ 9 เมษายน 2564
2021smartcity-metadata-seminar

ด้าน ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวเปิดการสัมมนาฯ ว่า หนึ่งในหลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่ Smart City คือ City Data Platform หรือ แนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมือง ที่เน้นให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเมือง จึงจําเป็นต้องจัดทําคําอธิบายคุณลักษณะของชุดข้อมูล (metadata) ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อสามารถนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจตรงกันทุกเมือง อีกทั้งยังสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

2021smartcity-metadata-seminar

โดยมี นายประกอบ จ้องจรัสแสง ประธานคณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานฯ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดทำมาตรฐานชุดนี้ พร้อมด้วยนายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ และนางสุภรณ์ เหมือนหนู งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT) เนคเทค สวทช. เป็นผู้นำเสนอร่างฯ และนายสมเดช แสงสุรศักดิ์ งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT) เลขานุการคณะฯ ร่วมตอบข้อซักถามพร้อมกับคณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานฯ

2021smartcity-metadata-seminar
2021smartcity-metadata-seminar
2021smartcity-metadata-seminar

นอกจากนี้ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ นางสาวศรนรินทร์ แสงคะนอง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอีกด้วย

2021smartcity-metadata-seminar
2021smartcity-metadata-seminar

การสัมมนาฯ นี้ได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และ หน่วยงานกํากับดูแล ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมตาดาตาสําหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยต่อไป

รับชมรายละเอียดการสัมมนา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำร่างมาตรฐานฯ