[สัมมนา] รับฟังข้อคิดเห็น ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

 

Smart City

งานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็น ต่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ เวลา 08.00-14.30 น.
ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 

คุณสมบัติที่กำหนดความเป็นเมืองอัจฉริยะ คือ ความสามารถในการทำงานร่วมกันของระบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบ ของเมือง โดยการทำงานร่วมกันของระบบต่าง ๆ จะอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ ดังนั้นข้อมูลจึงเป็น ทรัพยากรสำคัญที่สามารถเปลี่ยนความสามารถของเมือง ช่วยในการพัฒนาระบบและบริการ รวมถึงสนับสนุนการตัดสิน ใจอย่างชาญฉลาด สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยให้การจัดการและจัดเก็บฐานข้อมูลขนาด ใหญ่ให้มีรูปแบบและคุณสมบัติที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้โดยทำให้ข้อมูลที่ปรากฏในรูปแบบที่หลากหลาย เหล่านี้กลายเป็นข้อมูลดิจิทัลที่เป็นกลาง ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมต่อกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างระบบที่ ต่างกัน ได้ง่าย รวดเร็ว และข้ามพ้นขีดจำกัดเรื่องปริมาณของข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลได้

วิธีการที่นำมาใช้ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลต้นฉบับจำนวนมากซึ่งปะปนกันอยู่ทั้งแบบมีโครงสร้าง (structured information) และแบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured information) ให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่เป็นกลางนี้เรียกว่า การกำกับข้อมูล (annotation) โดยวิธีการกำกับข้อมูลที่ช่วยจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในรูปแบบของข้อมูล (data) และสารสนเทศ (information) ขนาดใหญ่อย่างได้ผลและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปก็คือ การใช้เมตาดาตา (metadata) ซึ่งเป็นชุดของข้อมูลที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อใช้อธิบายข้อมูลหรือสารสนเทศที่ต้องการ อาจเป็นการให้รายละเอียดว่าแต่ละส่วนของข้อมูลที่ต้องการนั้น ๆ คืออะไร มีโครงสร้างอะไรบ้าง มีความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น ๆ อย่างไร มีแหล่งจัดเก็บที่ไหนและรูปแบบใด ซึ่งการอธิบายรายละเอียดของเมตาดาตาไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับการวิเคราะห์เนื้อหาและคุณภาพของข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลนั้น ๆ

“ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ” เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเมืองอัจฉริยะ เป็นดัชนีในการชี้วัดถึงความปลอดภัยและการจราจรของเมืองอัจฉริยะ ดังนั้นข้อมูลภายในระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอจึงเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องจัดเก็บ ใช้งานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระหว่างระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอและระบบอื่น ๆ ภายในเมืองอัจฉริยะ

ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ คือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบจัดการวิดีโอ ซึ่ง ปัจจุบันมีผู้ผลิตและให้บริการจำนวนมาก แต่มีการกำหนดเมตาดาตาที่แตกต่างกันไป ทำให้เป็นอุปสรรคในการจัดเก็บเพื่อการใช้งาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) จึงได้จัดงานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมตาดาตา สำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะเพื่อใช้กำกับข้อมูลในแนวทางเดียวกันและสามารถใช้อ้างอิงต่อไป โดยจัดสัมมนาทั้งแบบ Onsite และแบบ Online

ร่วมสัมมนาแบบ Onsite
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ เวลา 08.00-14.30 น.
ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ร่วมสัมมนาแบบ Online
ทาง Webex Event: https://bit.ly/3qRidkB

กำหนดการสัมมนาและเอกสารแนบ 

Cinque Terre

 กำหนดการและเอกสารแนบ

สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา

ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานได้ 2 ช่องทาง (กรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมเพียงหนึ่งช่องทาง)

Cinque Terre

ช่องทางที่ 1 ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

Cinque Terre ช่องทางที่ 2 ลงทะเบียนออนไลน์