เดอะเพ็ท ใช้ IDA Platform ยกระดับกระบวนการผลิตสู่การควบคุมคุณภาพที่ยั่งยืน

Facebook
Twitter
7 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร นักวิจัย และ บุคลากร เนคเทค สวทช. นำโดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค และ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ SMC ในฐานะหัวหน้าโครงการ IDA Platform ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และทีมวิจัยในโครงการฯ เดินทางเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ IDA Platform ณ บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด ผู้ผลิตผลิตขวด PET สำหรับบรรจุน้ำอัดลม น้ำดื่ม น้ำมันพืช และ ผลิต PP Board เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมโฆษณาและบรรจุภัณฑ์ จ.ปทุมธานี โดยมี คุณสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการ และคุณทักษิณ บำเพ็ญ ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับนำชมพื้นที่ติดตั้ง IDA Platform พร้อมด้วยว่าที่ ร้อยตรี ธานี โกสุม (System Integrator : SI) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมองจากการใช้งานเพื่อพัฒนาสู่ระยะต่อไป

คุณทักษิณ บำเพ็ญ ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา ได้เล่าถึงภาพรวมการติดตั้ง IDA Platform โดยติดตั้งอุปกรณ์ URCONNECT จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ใช้ติดตามควบคุม Pump & Motor Cooling ติด Sensor ทั้งหมด 16 จุดควบคุมการทำงาน Cooling Tower จุดที่ 2 ใช้ติดตามควบคุม Pump & Motor Chiller Water ติด Sensor ทั้งหมด 17 จุด ในเรื่องของการใช้งาน ปัจจุบัน IDA Platform ได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานดังนี้ 1) ควบคุมการทำงานของ Pump น้ำเย็นแบบอัตโนมัติ 2) ติดตามแรงดันและอุณหภูมิน้ำเย็นสำหรับเครื่องผลิตฉีด 3) ติดตามการใช้พลังงานและคาดการณ์ความผิดปกติของ Pump น้ำ ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ทำให้ทราบว่าระบบตรงไหนมีปัญหา สามาถเข้าแก้ไขได้ทันท่วงที 4) ติดตามสถานะเครื่องจักรผ่าน Dashboard ได้อย่าง real-time 5) ใช้แจ้งเตือนความผิดปกติผ่าน Application Line ไปยังกลุ่มผู้รับผิดชอบ

นอกจากนี้ ในเรื่องความคุ้มค่าต่อการลงทุน บริษัทฯ มีความเห็นว่า โครงการนี้มีความคุ้มค่า ลงทุนเพียง 300,000 บาท และเห็นผลเชิงประจักษ์ โดยที่ข้อมูลใน IDA สามารถช่วยบริษัทวางแผนควบคุมการเปิด-ปิด Pump น้ำเย็นแบบอัตโนมัติ ช่วยวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้น โดยจากการประเมินความคุ้มค่าด้านการลงทุน เมื่อเปรียบเทียบก่อนติดตั้ง กับหลังติดตั้ง IDA Platform พบว่าสามารถลดต้นทุนและประหยัดพลังงานได้ พร้อมทั้งมีระยะเวลาคืนทุนเพียง 4 เดือนเท่านั้น

คุณสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า นอกเหนือจากเรื่องประหยัดพลังงานแล้ว สิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากคือ “ความเสถียรของกระบวนการ” เมื่อกระบวนการผลิตเสถียรขึ้น นำไปสู่ความเสถียรของผลิตภัณฑ์ นี่คือหัวใจหลักของบริษัท 

ในอดีตเมื่อพบปัญหาในระบบการผลิต พนักงานจะสอบถามจากพนักงาน QC ว่าเกิดปัญหาที่ใด ทำให้การผลิตต้องหยุดชะงัก 1-2 วัน เพื่อหาสาเหตุของปัญหานั้นๆ ภายหลังจากติดตั้ง IDA Platform เมื่อพบปัญหาสามารถตรวจสอบผ่านระบบได้เลย ทำให้ทราบสถานะเครื่องจักร และเข้าแก้ไขได้ทันเวลา ลดภาระงานและลดการใช้กำลังคน ปัจจุบันพนักงานทุกคนเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดเข้าใจทฤษฎีและเทคโนโลยีมากขึ้น มีระบบสามารถทดลองนำข้อมูลมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ต่อได้ ในอนาคต บริษัทฯ สามารถรับออเดอร์ เพิ่มกำลังการผลิตและขยายเครื่องจักร โดยไม่กังวลใจเพราะมีหลักเกณฑ์ในการควบคุม

ติดต่อ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์ : https://www.nectec.or.th/smc
Facebook : https://www.facebook.com/smceeci