สวทช. จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบูรณาการข้อมูลสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ

Facebook
Twitter
สถานีวัดสภาพอากาศ

29 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสวทช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในโครงการ บูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) โดยมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นผู้ดำเนินงาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาข้อมูลที่ได้จากสถานีวัดอากาศมาใช้ให้ก่อประโยชน์ต่อวงการเกษตรกรรมของประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสถานีวัดอากาศอัตโนมัติแก่หน่วยงานราชการที่มีความประสงค์จะใช้ข้อมูลดังกล่าว

สถานีวัดอากาศอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ที่วัดสภาพบรรยากาศเพื่อเก็บวัดข้อมูลการพยากรณ์อากาศ รวมทั้งเพื่อศึกษาสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลที่วัดประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน และทิศทางของแสง สถานีฯ สามารถเก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลและสามารถเก็บข้อมูลจากพื้นที่ห่างไกล สามารถบันทึกข้อมูลและแสดงผลแบบ real-time ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเชื่อมต่อของระบบเซนเซอร์ ส่วนระบบแบตเตอรี่ ส่วนบันทึกข้อมูล ทำให้สามารถใช้ได้กับสถานที่ที่ไฟฟ้าไปไม่ถึง

สถานีวัดสภาพอากาศ
สถานีวัดอากาศอัตโนมัติ มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ
  1. แผงควบคุมสถานีวัดอากาศอัตโนมัติ ทำหน้าที่อ่านค่าเซนเซอร์ต่างๆ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เซนเซอร์วัดความเข้มของแสงอาทิตย์ วัดปริมาณน้ำฝน แล้วบันทึกค่าไว้ในหน่วยความจำและส่งข้อมูลเหล่านี้ไปเครื่องแม่ข่ายข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ที่GPRS เมื่อถึงเวลาที่กำหนดแผงควบคุมจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในเวลากลางคืน
  2. แบตเตอรี่ เป็นชนิด Seal Lead Acid ให้ประจุไฟฟ้า12v 9.6ah มีอายุใช้งานประมาณ 2 ปี
  3. เซนเซอร์ที่ใช้ในสถานีตรวจอากาศทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยติดตั้งกับที่ยึดและลากสายไปยังตัวบันทึกข้อมูลโดยสัญญาณเอาต์พุตข้อมูลของเซนเซอร์จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยเซนเซอร์ที่ติดตั้งประกอบด้วย เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน และความเข้มแสง สามารถติดตามผลการทำงานของสถานีวัดอากาศอัตโนมัติ ผ่านทางเว็บไซต์ https://agritronics.nstda.or.th
สถานีวัดสภาพอากาศ

เนคเทคดำเนินการติดตั้งสถานีวัดอากาศอัตโนมัติจำนวน 122 สถานีครอบคลุมทั่วประเทศ สถานที่ติดตั้งส่วนใหญ่จะเป็นที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบล และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สำหรับปีงบประมาณ 2561 ส่งมอบให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน102 สถานี เพื่อที่กรมฯ จะได้นำข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศไปใช้เป็นประโยชน์และเผยแพร่ต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศต่อไป